Högskolan ser mångfaldens potential

Från ord till handling

Bakgrunden till projektet "Breddad rekrytering och breddat deltagande – Mångfaldens utmaning” var en önskan från högskolans ledning och Institutionen för pedagogik att öka kompetensen kring breddad rekrytering och bilda en stark bas för fortsatt mångfaldsarbete. Högskolan i Borås har ofta kallats "Mångfaldens högskola”, men frågan var om högskolan kunde leva upp till sitt goda rykte?

Det övergripande syftet med projektet har varit att identifiera utvecklingsområden för breddad rekrytering, att utforska den praktiska verksamheten, att erbjuda stöd till personalen i pedagogiska och didaktiska metoder samt att skapa strategier för mätbara, långsiktiga mål.

Inom projektet har en rådgivande grupp på tolv medlemmar från sex olika institutioner, Studentservice och CLU (Centrum för lärande och undervisning ) tillsatts. Gruppen som helhet består av 25 personer, som även har deltagit i projektets tre workshops.

Annika Malm, universitetsadjunkt och projektledare vid Högskolan i Borås, berättar om sina erfarenheter av projektet.

- Den största vinsten med projektet är att breddad rekrytering och breddat deltagande har gått från att ha varit en underordnad fråga till att hamna högt på dagordningen. Frågan är nu högskoleövergripande och betraktas som något som angår alla som arbetar på högskolan.

Föreställningar som begränsar

Mångfald handlar framförallt om att ta tillvaro på den kompetens som redan finns men som inte kommer till sin rätta på grund av strukturer. Människor tenderar att ha en föreställning om vem som är bäst lämpad för en viss utbildning, position eller arbetsuppgift utifrån vissa förbestämda kriterier såsom nationalitet, genus, socio-ekonomisk bakgrund och ålder. 

Ett mångfaldsarbete ska fungera vägledande så att individer från underrepresenterade grupper kan och vill delta inom nya områden. Om inte hänsyn tas till mångfald är risken stor att resurser går till spillo och potential går förlorad.

Mångfaldskonceptet grundas på idén om att inkludering och deltagande är förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. I en inkluderande miljö får människor utrymme att utvecklas som individer, mångfald ska ge individen möjlighet att komma till sin fulla rätt.

Högskoleverket benämner mångfald som en förutsättning för en modern högskola.

"Frågan om breddad rekrytering till högskolor och universitet har alltför ofta ställts mot risken om försämrad kvalitet i utbildningen. Enligt Högskoleverkets syn är mångfald en förutsättning för kvalitet i den moderna högskolan, som ska verka i en global och mångfacetterad värld. Det är därför hög tid att sluta tala om breddad rekrytering som begränsat till rekryteringsprocessen, så att högskolor och universitet istället kan koncentrera arbetet på att öka den faktiska mångfalden i studenternas deltagande och genomströmning. (HSV:s rapport 2009:18 R).

Mångfaldens högskola sätts på prov

Under uppsamlingsseminariet den 8 april 2011 presenterade professor John Storan från University of East London, sina reflektioner kring högskolans arbete och gav sina rekommendationer för framtiden.

John Storan var nöjd med samarbetet med högskolan och berömde högskolans ledning såväl som eldsjälarna som drivit projektet. Han nämnde även de studenter som deltagit i mångfaldsprojekt och tackade samtliga involverade för att de hjälpt honom att påminnas om vikten av ett inkluderande utbildningssystem.

John Storan uppmuntrade deltagarna att fortsätta arbetet för en inkluderande högskola.

- Remember those who are least likely to apply for university but most likely to achieve the greatest potential.

Med som programpunkter fanns presentationer från projektets deltagare och ledningsgruppsmedlemmar. För att synliggöra aktiviteter för verksamheten presenterade studenter sina erfarenheter från Mattesupport, Portfoliodagen och Näktergalen.

För en ljusnande framtid     

Under seminariet diskuterades bland annat hur högskolans struktur av institutioner försvårar mångfaldsarbetet. Uppdelningen gör det särskilt viktigt att mångfalden prioriteras av ledningen. Ledningens stöd för projektet markerades av rektorn Lena Nordholm som lyfte fram betydelsen av att se till att studenterna som högskolan rekryterat stannar kvar och avslutar sina studier.

Rolf Appelkvist, medlem av projektets rådgivande grupp, uppmärksammade genusperspektivet som ett område där högskolan måste bidra till en förändring.

- Högskolan behöver strategier för att rekrytera män till program med kvinnlig dominans och kvinnor till program med överskott av män.

Som avslutning på dagen delade Annika Malm med sig av sina reflektioner kring projektet.

- För Högskolan i Borås bör arbetet med breddad rekrytering och deltagande fokusera på att minska den sociala och etniska snedrekryteringen och att anta ett inkluderande förhållningssätt för studentens hela väg; till, genom och ut ur högskolan. Studenter måste få känna att de lyckas!