Ledarskap och medarbetarutveckling inom svensk handel

Centrum för Arbetsliv och Vetenskap (CAV) stod som arrangörer för seminariet ”Ledarskap och medarbetarutveckling i ett framtidsperspektiv”. Föreläsare var Stefan Tengblad och Mikael Wickelgren från Högskolan i Skövde samt Gert Ohlin från konsultföretaget Sustainable Performance. Seminariets fokus var medarbetarskap och ledarskap inom detaljhandeln, med frågor om hur branschen kan ta tillvara och utveckla de anställdas kompetens och innovationskraft.

Under seminariet presenterade Stefan Tengblad och Mikael Wickelgren studien ”Incitament för detaljhandelsutveckling” vars syfte var att studera förhållandet mellan ledarskap, medarbetarskap, kundtillfredsställelse och lönsamhet på butiksnivå. Studiens något överraskande resultat visade att medarbetarna i allmänhet trivs med sina arbetsuppgifter och chefer. 
–Svensk handel är ett internationellt föredöme, säger Mikael Wickelgren. Dess rykte som en bransch med dåliga arbetsvillkor, låg lön och lågutbildad personal utan karriärmöjligheter stämmer inte.  

Stefan Tengblad har en filosofi för organisations- och medarbetarutveckling som utgår från det positiva tänkesättet. 
-Värdegrunden ska byggas nerifrån, inte uppifrån. Man ska ta tillvara på den kultur som finns hos medarbetarna snarare än att en ledningsgrupp bestämmer, säger Stefan Tengblad. 

Enligt en modell för medarbetarskap som Stefan Tengblad konstruerat tillsammans med Freddy Hällsten vid Göteborgs universitet leder gemenskap till samarbete. Det behövs också ett ömsesidigt ansvarstagande mellan chefer och medarbetare, och en samsyn om att organisationen finns till för externa ändamål. 
-Det är också viktigt med kontinuerlig utveckling, förändring och förbättring, man kan inte slå sig till ro efter ett förändringsarbete, menar Stefan Tengblad. Det är svårt och tidskrävande, men också nödvändigt och ska ses som en investering för framtiden.

En annan verklighetsbild

Gert Ohlin, konsult och arbetsplatsutvecklare, har en annan bild av svensk handel än den som studien påvisar. Han menar att det är vanligt med både överbelastning och understimulans ute i butikerna, att personalen upplever att det antingen finns för mycket eller för lite att göra. Gert Ohlin poängterar att schemaläggningar generellt behöver bli bättre. Att butikschefer ofta är praktiskt involverade i butiksarbetet kan visserligen vara positivt, men tar också tid från ledarskapsuppgifter som medarbetarsamtal och återkoppling. Ofta leder detta till att chefsrollen blir diffus, menar Gert Ohlin.

Enligt Gert Ohlin ser många chefer för kortsiktigt på ledarskapet, driver på för hårt eller missar att utnyttja de anställdas kompetens. Långsiktigt hållbara prestationer kräver bättre hushållning med medarbetarna; rätt avvägda krav som förändras med tiden, stimulerande arbetsuppgifter och kontinuerlig utveckling, trygga arbetsförutsättningar och stora möjligheter att påverka sin egen situation. Sist men inte minst arbetsgemenskap.
– Håll ihop teamet. Man kan lära av lagidrott. En bra gemenskap i omklädningsrummet är ett villkor för att vinna på plan. Otrygghet är enormt energikrävande, avslutar Gert Ohlin. 

Läs en längre sammanfattning av CAV-seminariet: 
”Ledarskap och medarbetarutveckling i ett framtidsperspektiv”