Diskussion om framtida omfördelningar

Torsdagens styrelsemöte handlade till stor del om information i budgetfrågor.

– Vid möte i februari eller april 2012 kommer vi att klubba hur vi ska genomföra den minskning av antalet helårsplatser som är beslutad, säger rektor Björn Brorström. Vi måste helt enkelt anpassa vår verksamhet till de anslag vi får från Utbildningsdepartementet, så att vi inte producerar mer utbildning än vi får betalt för. Nu ska vi göra ordinarie beredning av budgetunderlaget i dialog med alla institutionsledningar.

Minska på fristående kurser

Diskussionerna vid mötet handlade mest om hur läget ska tolkas. När det gäller lärarutbildningen har uppdraget nämligen ökat, så att det på sikt kommer att bli 213 ytterligare platser där. Det innebär att de neddragningarna som ska göras kommer att göras på andra utbildningar.

– Vi kommer i första hand att minska på antalet fristående kurser, säger Björn Brorström. Det är inte något vi egentligen vill göra, men om vi måste välja mellan att minska där eller på utbildningsprogrammet blir det så vi väljer.

– Det är beklagligt, men nödvändigt, säger Roland Andersson. Tyvärr är beskeden från staten lite otydliga. Vårt läge är gynnsammare än för andra lärosäten, eftersom vi inte kommer att behöva gå ner i kostnadsläge i lika hög omfattning som de. Men en minskning av antalet helårsplatser kommer förstås att märkas i organisationen.

Räknar med att kunna göra kloka omfördelningar

Dock är det inte klart ännu på vilket sätt det kommer att märkas.

– Vi försöker nu förbereda oss genom att utreda hur olika åtgärder påverkar oss, säger Björn Brorström. Med hjälp av förstärkt samarbete över ämnes- och institutionsgränser, samt en eventuell omfördelning mellan utbildning och forskning, räknar vi med att göra omfördelningarna så klokt som möjligt.

– Det kan till och med ge positiva effekter i form av mindre studentgrupper, mer tid för varje student och bättre studentstöd, säger Karin Cardell, högskoledirektör. Det kan vi nå genom att dra ner på det överintag av studenter som vi hittills har haft.

Forsknings- och innovationspolitiska propositionen

En annan punkt på styrelsemötet rörde det så kallade inspelet till den forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Det handlar om att alla lärosäten har erbjudits att lämna in sina forskningsstrategier till Utbildningsdepartementet innan året är slut, för att regeringen ska kunna väga in dem i arbetet med en ny forsknings- och innovationspolitisk proposition (som kommer hösten 2012).

Högskolan i Borås har beslutat att lämna in ett sådant dokument, och att rektorn ska färdigställa det.

– Vi ska ha ganska hög svansföring här och berättar om vår verksamhet och hur vi utifrån våra mål och strategier ser på forskningspolitiken de närmaste åren, säger Roland Andersson. Vi ska lyfta fram vad vi är bra på och kanske trycka mer på hållbar utveckling i olika dimensioner, såväl klimatmässiga som sociala.

– Våra sju områden ska ligga fast, men om någon förnyelse ska läggas till blir det hållbar utveckling samt även samhällsvetenskaplig forskning kring förtroende för offentlig sektor, säger Björn Brorström. Styrelsen har bett mig att tydligt beskriva vårt sätt att arbeta med exempelvis tvärvetenskaplighet, något som borde vara en förebild för arbetssätt vid lärosäten av vår karaktär.