Äldre med psykisk ohälsa får behandling via bildtelefoni

Högre livskvalitet och ökat psykiskt välbefinnande för multisjuka äldre med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Ökad kostnadseffektivitet genom användning av så kallade e-hälsotjänster vid patientkontakt och behandling inom äldrepsykiatrin. Bättre samordning av insatser och tydligare ansvarsfördelning genom arbete över huvudmannaskapets gränser med multiprofessionella team.

Dold grupp

Ambitionerna är höga och förväntningarna på resultaten av projektet, som går under namnet Inter-ACTION med underrubriken ” Samordning kring äldre med psykiska funktionshinder och deras anhöriga”, likaså. Lennart Magnusson, lektor i äldrevård och vd för ACTION Caring AB vid Högskolan i Borås berättar varför:
– Äldre personer med psykiska funktionshinder är en dold grupp som det talas mycket lite om och görs ännu mindre för. Vi har inte sett dem över huvud taget, menar jag, säger Lennart Magnusson som tycker att det är hög tid att belysa den här gruppen av multisjuka äldre – och inte att förglömma deras anhöriga.

Integrerad vård genom e-hälsotjänster

Målet med projektet, som har både utvecklings och forskningsdelar, är att skapa en samverkansmodell för integrerad vård genom e-hälsotjänster.
Tanken är att projektet ska generera ny kunskap om den här gruppen sjuka äldres behov för att så småningom leda till ökad förståelse, bättre bemötande och utveckling av insatser inom både kommun och landsting.
– Det är väldigt bra att man börjar titta på psykisk ohälsa hos äldre nu, det finns mycket att göra här, konstaterar Lennart Magnusson.

Ångest, depression, missbruk och sömn

Redan under hösten 2010 startade samverkansprojektet med bland annat medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
– Järfälla kommun fick i höstas 1,6 miljoner från SKL till utveckling av kunskapsprogram, utvärderingsinsatser och drift av försöksverksamheten, berättar Lennart Magnusson och fortsätter:
– Järfälla har sedan 2006 använt ACTION-tjänsten med mycket goda resultat.

I förra veckan kom besked från Hjälpmedelsinstitutet att Inter-ACTION fått ytterligare förstärkning i form av 550 000 kronor, som ska gå till utvecklingen av kunskapsprogram riktade till äldre med psykisk ohälsa och deras anhöriga samt kognitiva stöd till samma grupp.
Kunskapsprogrammen omfattar ämnen som ångest, depression, sömnsvårigheter och missbruk.

Behandling via bildtelefon

En annan del i projektet är att bland annat testa att använda bildtelefoni som komplement till personliga besök hos de äldre. Då ges den äldre behandling av någon personal ur äldrepsykiatriska teamet vid Karolinska sjukhuset via den dator den äldre har genom ACTION-tjänsten.
–Vi ska bland annat studera hur det fungerar med behandlande samtal via bildtelefoni. Dessutom ska vi undersöka om man kan öka kvaliteten i behandlingen och samtidigt spara in tid och pengar i samband med att resor ut till de äldre blir färre. Det handlar om att se om det går att ge vård till fler med högre kvalitet, förklarar Lennart Magnusson.

Fakta om Inter-Action:

Projektet Inter-ACTION är ett samverkansprojekt mellan parterna Järfälla kommun, Psykiatri NordVäst vid Karolinska sjukhuset samt ACTION Caring AB vid Högskolan i Borås.

Inter-ACTION är en treårig försöksverksamhet och omfattar fyra olika delprojekt.

  1. Utveckling av modell för integrerade E-hälsotjänster inom äldrepsykiatrin
  2. Utveckling av kunskapsprogram
  3. Utveckling av biståndsbedömning och stödinsatser
  4. Arbete med multiprofessionella team, individuella planer, samordnare

För mer information om ACTION-tjänsten, se www.actioncaring.se