Bättre akutsjukvård med specialiserade sjuksköterskor

Första kullen akutsjuksköterskor med specialistkompetens. På bakre raden från vänster syns Kenneth Jönsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Therese Tikka, Kungälvs Sjukhus, Kristofer Ågren, Kungälvs Sjukhus, Caroline Lind, Kungälvs Sjukhus, Lena Karlsson, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, Henrik Andersson, tf programansvarig. Nedre raden från vänster: Ulrika Rölvåg, NÄL och Ulrica Gränsman, NÄL. Saknas på bild gör My Barkensjö, Kungälvs Sjukhus.

Nu återvänder de nyutexaminerade studenterna efter två års studier till vardagen på akutmottagningarna i Kungälv, Trollhättan, Göteborg och Borås med ytterligare yrkeskunnande i ryggsäckarna. Under utbildningen har de getts både fördjupade kunskaper i och nya verktyg för bemötande, kommunikation, prioriteringar, vårda patienter samt leda det operativa vardagsarbetet inom akutsjukvården.

 

Initiativtagande vårdgivare. Gun Andersson, vårdenhetschef vid akutmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås,  var tillsammans med Jan Andreasson, vårdenhetschef vid akutmottagningen på Kungälvs Sjukhus, två av initiativtagarna till magisterprogrammet.

Ökade krav på kompetens och utbildning

Två av de vårdenhetschefer som var med och initierade frågan om magisterutbildning för akutsjuksköterskor – Jan Andreasson och Gun Andersson, vårdenhetschef vid akutmottagningen på Kungälvs sjukhus respektive vårdenhetschef på akutmottagningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås  –  fanns på plats när första kullen fick sin examen. De är båda är väldigt nöjda över att magisterutbildningen för sjuksköterskor inom akutsjukvård kom till skott. Av många anledningar.

Vardagen för sjuksköterskor inom akutsjukvården ser nämligen inte likadan ut som den gjorde för 10-15 år sedan, menar de, och hävdar att det är rent av nödvändigt med en specialistkompetens för att klara de utmaningar man ställs inför som sjuksköterska på en akutmottagning.
– Enbart grundutbildningen till sjuksköterska räcker inte längre för att kunna möta de krav och den komplexitet som finns inom akutsjukvården säger de båda och fortsätter:
– Vi i akutsjukvården är de första patienterna träffar idag, när de söker sig till sjukvården. Verksamheten är som sagt komplex och spänner över alla sjukdomar. Dessutom är våra patienter allt mellan 0-100 år. Vi ska vara specialiserade generalister kan man säga.

Detta i kombination med att såväl patienter och närstående som politiker och media under framför allt det senaste decenniet fokuserat mycket på problem med långa väntetider och ibland bristande kompetens inom akutsjukvården har gjort att samhället ställer högre krav på akutsjuksköterskans kompetens. Något som välkomnas av arbetsgivarföreträdare som Gun Andersson och Jan Andreasson.
– Det bör vara målet att du måste vara specialiserad akutsjuksköterska för att arbeta på akuten precis som att du för att jobba som narkossköterska måste vara utbildad narkossköterska.

Vad är skillnaden mellan en magisterutbildning och en specialistsjuksköterskeutbildning?

Det som är skillnaden är att en specialistsjuksköterskeexamen är mer styrd från statligt håll och får även ekonomiska medel för att bland annat möjliggöra studentpraktik under utbildningen. I magisterutbildningen finns inga ekonomiska möjligheter till praktik, utan fokus är på ämnesfördjupning, förklarar Henrik Andersson, universitetsadjunkt och tillförordnad programansvarig tillika en av de verksamhetsföreträdare som tagit fram magisterprogrammet inom akutsjukvård.

Han fortsätter:

– För att söka magisterutbildningen krävs att du har arbetat på en akutmottagning minst ett år. Vi tycker yrkeserfarenhet är viktigt eftersom studenten med erfarenhet har det lättare att relatera utbildningens innehållet till sitt kliniska arbete.

Oro för fördelning

I samband med sista träffen före examen gav dock studenterna uttryck för viss oro och missnöje över att de trots sin magisterpåbyggnad inte kan kallas specialistsjuksköterska.
– Hur ser arbetsgivare på det, förstår de vår specialistkompetens eller blir vi bortsållade när vi söker jobb? uttryckte Ulrica Gränsman, en av magisterstudenterna.

Gun Andersson och Jan Andreasson gav då lugnande besked och menade att det för arbetsgivaren inte är någon skillnad om du har en magister- eller en specialistsjuksköterskeexamen.

– De två är lika mycket värda för mig som arbetsgivare och skulle det mot förmodan vara någon arbetsgivare som ser på magistern som mindre värd så har de uppenbarligen inte förstått vad utbildningen innehåller.

Läs intervju med en av magisterstudenterna: Therese Tikka

Fotnot

Magisterutbildningen i Borås är framtagen tillsammans med studenter, verksamhetschefer och sjuksköterskor inom akutsjukvård, och läkare på bland annat Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

De magisteruppsatser som studenterna har gjort som examensarbeten kommer under våren att göras tillgängliga för intresserade via magisterprogrammets webbplats på Magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård

Två av studenterna kommer också att presentera sina arbeten samband med Akutsjuksköterskans dag i Malmö den 5 maj 2011.

Sista anmälningsdag till Magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård, 60 högskolepoäng, med start höstterminen 2011 är 15 april Till programinformationen