1,6 miljoner till projekt som patienter och sjukvård vinner på

Forskningsprojektet kommer att genomföras under en fyraårsperiod med start från och med 2011 och innebär 400 tkr per år. Kerstin Häregård, kommunikationschef på Länsförsäkringar Älvsborg, säger att motivet till beslutet är att främja samarbetet mellan Högskolan i Borås och näringslivet. En av de delar som Länsförsäkringar Älvsborg vill fokusera är just att stödja forskningen och därmed bidra till en ökad samhällsnytta.

– Projektet är intressant ur flera perspektiv, men det främsta skälet är den möjlighet till ett bättre omhändertagande och snabbare tillfrisknande för många människor.

Även Lotta Englund, prefekt på Institutionen för vårdvetenskap, är nöjd med det stöd som man får från Länsförsäkringar Älvsborg.

– Det handlar om en angelägen forskning och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Utnyttja resurserna bättre

Syftet med projektet är att undersöka om utvidgad prehospital vård, det vill säga den som är utförd av ambulanssjuksköterska i samråd med läkare, gör att man utnyttjar resurserna bättre och därmed också får säkrare vård, snabbare rehabilitering och en återgång till normalt liv med högre välbefinnande för patienten. Dessutom ska man i projektet undersöka om en samverkande prehospital vårdkedja påverkar vårdköerna på akutmottagningen.

För att få en ökad överlevnad, få ner komplikationsrisken och en möjlighet att snabbare komma tillbaka till ett normalt liv är det viktigt att det finns en väl sammanhållen vårdkedja. Här utgör den prehospitala vården en viktig del av många vårdkedjor bl.a. när det gäller stroke, hjärtinfarkt och höftfrakturer. Den modell som man arbetar efter idag inom ambulanssjukvård innebär dock att merparten av patienterna hamnar på akutmottagningen oavsett medicinska vårdbehov och allvarlighetsgrad. Detta är något som man kommer att se över i det aktuella forskningsprojektet.

Vård på rätt vårdnivå

Det handlar om en modell med utvidgad prehospital vård, som ännu inte har prövats, och som innebär att beslut om fortsatt vård sker på hämtplats av det prehospitala teamet, s.k. Vård-på-rätt-vårdnivå (VRV). Här är det ambulanssjuksköterskan i det prehospitala teamet som gör en bedömning och i samråd med läkare tar beslut om fortsatt vård. Det innebär att patienten antingen får fortsatt vård på akutmottagning, får vård på plats, att man kontaktar distriktssköterska eller att patienten bokas in för ett senare besök på vårdcentralen.

En sådan här förändring kan innebära flera vinster, till nytta för både patienten, akutsjukvården och hälsoekonomin. Patienten slipper väntetiden på akutmottagningen och kan utnyttja sin kontinuerliga kontakt med sin vårdcentral. På akutmottagningen kan adekvat tid ägnas åt mer akut sjuka patienter. Är vården mera träffsäker kan den också innebära hälsoekonomiska vinster och därmed en besparning för samhället.