Fyra projekt fick FoU-stöd 2011

För andra gången har FoU Sjuhärad Välfärd utlyst möjligheter för anställda hos ägarparterna att söka FoU-stöd. FoU-stöd är medel som ska bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling för arbetsplatserna och komma patienten eller brukaren tillgodo inom FoUS behovsgrupper. Syftet med FoU-stödet är att enskilda personer eller arbetsgrupper ska kunna få stöd för att fördjupa sig i en problemställning på den egna arbetsplatsen.

Följande personer har beviljats FoU-stöd:

Hjördis Flodman, psykolog vid SÄS (EFRO/Rehab kliniken), tilldelas max 128 000 kr för en studie av hur neuropsykologer gör bedömningar av betydande och bestående intellektuella funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. En välformulerad ansökan om ett angeläget område, t ex för vilket underlag sådana bedömningar ger för LSS-beslut.

Helena Hörder, sjukgymnast vid SÄS (Centrala sjukgymnastiken), tilldelas max 47 000 kr för en studie av hur fysisk aktivitet kan påverka äldre människors upplevelser av ”ett gott åldrande”. Ansökan är välformulerad och motiverad. Empirin anknyter till FoU-projektet ”Formkontroll” och innebär en komplettering till den studien baserat på kvalitativa metoder.

Ann-Sofie Strand, specialpedagog i Ulricehamns kommun, tilldelas max 135 000 kr för en studie av ungdomar som ”vänder ryggen till skolan – utanför lektioner och klassgemenskap – ett socialt utanförskap”. Avsikten är att genom register av olika slag studera hur ”hemmasittares och korridorvandrares” utveckling genom skolåren sett ut och utifrån detta söka hitta strategier för att bättre fånga upp problem i tid. Denna välmotiverade ansökan rör ett angeläget område inom FoUS utvidgade uppdrag.

Pär-Daniel Sundvall, distriktsläkare vid Sandareds Vårdcentral, tilldelas max 150 000 kr för en studie av diagnostik av ”misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden”. Avsikten är att undersöka sambandet mellan nytillkomna och ökande symtom bland personer på äldreboenden och fynd av bakterier i urinen. Ansökan är välmotiverad med en väl upplagd plan och handlar om ett angeläget problemområde samt involverar såväl kommunal äldreomsorg – äldrevård och primärvård.

Utlysningstid var december månad 2010 och stödet annonserades via webbsida och utskick. Denna gång inkom 18 ansökningar (vid utlysningen 2009 inkom 26 ansökningar). Totalt ansöktes om 1,8 miljoner kronor (2009 uppgick det totala sökta beloppet till 2,7 miljoner kronor). Nio ansökningar kom från kommunerna och nio stycken från Västra Götalandsregionen - varav två från Södra Älvsborgs Sjukhus samt två från Primärvården Södra Älvsborg. Urvalet gjordes av FoUS vetenskapliga ledare, samordnarna samt verksamhetsledaren och man utgick från de ramar som fanns att tillgå i utlysningen samt de s k FoU-kriterier som tillhandahölls vid utlysningen. 

Generellt kan sägas att ansökningarna var välformulerade och tydliga vad gäller syfte, metod, genomförande och relevans. Det blev således ett tufft arbete att gallra. Man har i urvalsprocessen även tagit hänsyn till fördelning av FoU-stöden bland ägarparter, sökandes yrkestillhörighet samt med tanke på vilka behovsgrupper ansökningarna avser.