Hård granskning av forskarutbildningsansökningar

– Även om vi fick avslag denna gång har ansökningsprocessen varit av stort värde för Högskolan i Borås och inneburit att vi har gjort viktiga erfarenheter och bidragit till att etablera nya samarbetsmönster på högskolan, säger Lena Nordholm.

Det är inom områdena Integrerad vårdutveckling samt Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet som Högskolan i Borås söker forskarutbildningsrättigheter. Högskolan har sedan 2010 fyra examensrättigheter på forskarnivå inom områdena: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning samt för två olika sorters examina inom Textil och mode.

Stark forskning i Borås

Båda ansökningarna, inom områdena Integrerad vårdutveckling och samt Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, får i HSV:s motivering kritik och beröm på samma områden. Kritiken gäller handledarresurserna på högskolan och hur man definierat och avgränsat forskningsområdena. Bland de punkter som HSV gav bra omdömen finns högskolans forskarutbildningsmiljö, ekonomiska situation och dess kvalitetssäkring av utbildningarna. Att Högskolan i Borås dessutom redan beviljats tillstånd att bedriva forskarutbildning inom fyra områden kan ge synergieffekter, menar HSV, till exempel inom kurser med metodisk och vetenskapsteoretisk inriktning eller inom seminarieverksamheten.

– Vi har uppnått mycket och ingenting har tagits ifrån oss. Nu gäller det att noga granska utlåtandet och sedan ta nya tag, säger Lotta Dalheim Englund, prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap.

– Naturligtvis är vi besvikna över Högskoleverkets beslut. Forskningsmiljön liksom utbildningsmiljön på grundnivå och avancerad nivå får mycket goda omdömen, säger Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik. Majoriteten av de disputerade lektorerna som finns vid institutionen har ännu inte hunnit meritera sig för handledningsuppdrag på forskarnivå, vilket kräver docent- eller professorskompetens. Denna brist är generell i landet och inget specifikt för Högskolan i Borås. Vi kommer att fortsätta arbetet med att skapa en högkvalitativ forskarutbildningsmiljö både genom att satsa på intern meritering och rekrytering av professorer utifrån. Vårt viktigaste motiv är att vi vill bidra till att skola och utbildning i landet får fler forskarutbildade lärare.

Även tillträdande rektor Björn Brorström blickar nu framåt.

– Vi har gjort en kvalitetsbedömning av de här forskningsområdena och HSV har nu gjort en annan bedömning. Högskolan kommer att fortsätta utvecklingen av våra sju profilområden. Vi har en stark forskning i dag vid Högskolan i Borås och en bredd i verksamheten. Vi kommer att ansöka om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå på nytt, säger prorektor och tillträdande rektor Björn Brorström.