Europeisk samverkan för en jämlik skola

Enligt riktlinjerna för den nya lärarutbildningen är en skola för alla en ”självklarhet i ett demokratiskt kunskapssamhälle” (SOU 2008:109, s 188). Hanterandet av elevers olikhet är en utmaning för den pedagogiska verksamheten.

Ökad immigration inom EU är ett av de områden som har skapat nya utmaningar för utbildningsområdet. Det alltmer mångfacetterade klassrummet ställer krav på politiker men också på pedagoger, rektorer och utbildningsadministration.

För att undersöka hur man skapar en jämlik och jämställd skola samverkar nu en grupp experter från europeiska universitet. Projektet styrs från Högskolan i Borås av universitetslektor Thomas Barow, senior rådgivare i EU-forskningsfrågor Broney Skogström och professor Bengt Persson.

Julie Allan från University of Stirling i Skottland berättar om projektets undersökningsområden.

- Vi har för avsikt att studera inkludering i utbildningspolitikens olika nivåer. Vi undersöker inte minst arbetet ute på enskilda skolor. Elevernas och föräldrarnas perspektiv har i visst utsträckning försummats i skolutvecklingsprocessen.

Projektdeltagarna analyserar inkluderingsfrågor ur ett internationellt perspektiv men frågorna har en nationell prägel. Varje deltagarland har en likartad strävan för en inkluderande skola men de nationella tillvägagångssätten skiljer sig åt. 

- Projektets internationella dimension skapar goda möjligheter för jämförelser och fördjupad analys. Vi tar tillvara på europeisk forskning kring inkluderingsfrågor och skapar strategier som sedan kan implementeras på nationell nivå, förklarar Thomas Barow.

Projektdeltagarna i Borås, 13 maj 2011. 
Från vänster: Julie Allan (University of Stirling, Skottland), Thomas Barow (Högskolan i Borås), Dieter Katzenbach (Goethe Universität Frankfurt am Main, Tyskland), Tanja Sturm (Universität Hamburg, Tyskland / Fachhochschule Nordwestschweiz, Schweiz), Bengt Persson (Högskolan i Borås) och Broney Skogström (Högskolan i Borås).