Kompetensbeskrivning ska höja ambulanssjuksköterskans status

Under några intensiva dagar i Borås före påsk har en grupp ambulanssjuksköterskor och utbildare av ambulanssjuksköterskor på uppdrag av Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS) arbetat med att ta fram en kompetensbeskrivning av ambulanssjuksköterskan som profession.
– Den senaste skrevs av Socialstyrelsen 1997 men den försvann för 4-5 år sedan, säger Birgitta S Wireklint, universitetslektor och forskare vid Institutionen för vårdvetenskap och Kompetenscentrum PreHospen, Högskolan i Borås.

Kompetensgruppen består av (från vänster i bild) Beatrice Zsoka, ambulanssjuksköterska i Lund och styrelseledamot i RAS tillika ledare för Kompetensgruppen, Susanne Olofsson, ambulanssjuksköterska och adjunkt på ambulanssjuksköterskeutbildningen vid Umeå Universitet samt Magnus Månsson, ambulanssjuksköterska i Eslöv och kassör i RAS och Birgitta S Wireklint, forskare och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap/PreHospen. I Kompetensgruppen ingår också Fredrik Sörman, Falköping och Per-Åke Larsson, Kalmar som hade förhinder att närvara.

Förr låg ansvaret för att göra kompetensbeskrivningar av de olika specialistinriktningarna inom sjuksköterskeyrket på just Socialstyrelsen, men numer är det riksföreningarna under  Svensk Sjuksköterskeförening och i förlängningen enskilda yrkesinnehavare som har ansvar för detta, berättar hon.

Vem är målgruppen för kompetensbeskrivningen ?

– Såväl sjuksköterskor som arbetsgivare, politiker och utbildare i Sverige ska veta vad en ambulanssjuksköterska kan och ska kunna göra. En kompetensbeskrivning förtydligar professionen och beskriver vad som är specifikt, berättar Birgitta S Wireklint.

Vad är det som är specifikt för ambulanssjuksköterskans profession?

– Vi kan befinna oss i vilken miljö som helst i vårdandet av patienten, vi kan träffa på vilken patient som helst – från nyfödda till döda – vilket gör att vi måste ha en väldigt bred kompetens, vi arbetar oftast bara två och två och har inga fler kollegor att konsultera utan behöver kunna fatta snabba, ibland helt avgörande beslut på plats. Vi måste också kunna prioritera och triagera rätt vård i rätt tid, dvs kunna avgöra hur dålig patienten är och var han eller hon kan få rätt vård snabbt, beskriver Kompetensgruppen som sedan tidigare har arbetat fram ett första utkast på kompetensbeskrivning som varit ute på remiss till initierade personer inom ambulanssjukvård. Utifrån remissvaren har de nu gjort en andra bearbetning av materialet.

Varför är det viktigt med en kompetensbeskrivning?

– Det är så viktigt, säger Birgitta S Wireklint med emfas och utvecklar varför:

– Om inte en profession har en kompetensbeskrivning så finns den inte. Huvudmannen för ambulanssjukvården har då möjlighet att anställa vem som helst och själv bestämma innehållet i tjänsten, värdering av arbetet osv. Att vara eller icke vara beror på kompetensbeskrivningen helt enkelt, säger hon.

Som företrädare för utbildare av ambulanssjuksköterskor säger hon också att kompetensbeskrivningen fungerar som ett slags garantibevis för att utbildningsanordnarna sköter sig och att de som utbildar sig i Sverige får en likvärdig utbildning oavsett var i landet de väljer att utbilda sig.

– Vi hoppas också att kompetensbeskrivningen får den verkan att den ger större status till gruppen ambulanssjuksköterskor, avslutar gruppen.

Kompetensbeskrivningen beräknas vara klar i höst och publiceras av Svensk Sjuksköterskeförening.

Fakta:

Specialistutbildning i ambulanssjukvård för sjuksköterskor har funnits sedan 1997. Ambulanssjuksköterskor har en unik breddkompetens att kunna bemöta patienter på ett föredömligt sätt, bedöma och behandla samtliga olycksfall och sjukdomstillstånd och detta i alla tänkbara miljöer. Varje medlem är viktig och ger riksföreningen större tyngd i frågor rörande vår profession. Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS), som startade hösten 2009, arbetar med ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning samt frågor rörande utbildning, kunskapsspridning, säker vård, rätt och lika vård till alla.

RAS är en riksförening inom Svensk Sjuksköterskeförening, www.swenurse.se

Källa: Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, www.ambssk.se/