1,7 miljoner från Allmänna Arvsfonden till PYC-projektet

Projektet innebär att översätta, bearbeta, anpassa, pröva och utveckla föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children. PYC är ett föräldrautbildnings- och stödprogram som i första hand är utvecklat för föräldrar med intellektuella och psykiatriska funktionshinder och som har yngre barn (0-6 år). Projektet är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner samt  Habiliteringen och Mödra/barnhälsovården i Södra Älvsborg. 

Metoden, som bygger på drygt 20 års forskning, är utarbetad i Australien och utvärderingar där har visat på mycket goda resultat i utvecklingen av föräldraförmågan. Ingen liknande metod finns i Sverige. Projektet är nyskapande, av nationellt intresse och förväntas bidra med en stor nytta för såväl barn och föräldrar som för yrkesverksamma.

Projektet berör två områden som prioriterats av Arvsfonden; dels insatser för att förhindra att barn far illa, dels stöd till personer med funktionshinder. Projektet är nationellt, vilket innebär att det finns ett nätverk med säte i Sjuhäradsområdet,  ett annat i Göteborg och det tredje i Uppsala. Dessutom deltar Bräcke Diakoni, FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Rädda Barnen. Projektet är treårigt.

Du kan läsa mer om Parenting Young Children här.