Tidig satsning på sociala medier

Bibliotekshögskolan inledde redan 2009 en satsning på studier i sociala medier. Från början handlade det enbart om kurser, men nu pågår alltså även forskning inom området.

– Vi är tidigt ute, både jämfört med övriga Sverige och internationellt sett, och kan ställa mer övergripande frågor tack vare vår breda kompetens, säger Jan Nolin. Vi verkar också för samarbete mellan olika perspektiv på det här området.

De fyra doktoranderna angriper ämnet från flera olika håll. En undersöker hur delaktighet via sociala medier fungerar för barn i kulturverksamheter och en annan vilken roll och användning sociala medier får i moderna organisationer i relation till arbetsuppgifter. Ytterligare en studerar vilka policys som finns kring så kallade molntjänster (när exempelvis information lagras i ett externt ”moln” i stället för på egna servrar), och hur eventuella policys är utformade. Och en doktorand ska åskådliggöra vad det egentligen är som finns på webben och hur sidor, människor och aktuella ämnen hänger ihop.

– Trots att vi har olika inriktningar på vår forskning finns det ändå mycket gemensamt, säger Emma Forsgren.

– Ja, vi kan nog dra nytta av varandra i våra respektive forskningsområden, säger Amira Sofie Sandin.

Samtalet om olika aspekter av sociala medier blir livligt, när vi möts. Något som står klart för doktoranderna är att den nya tekniken och sociala medier påverkar de flesta, både privat och i jobbet. Diskussionen berör Facebook, generositet, etik, delaktighet och mycket annat. Ingen av oss är oberörd av tekniken.

– Privatliv och arbetsliv flyter samman mer nu, säger David Gunnarsson. Man kan till exempel slänga ut en fråga eller ha ett twitterflöde levande i arbetsrelaterade frågor, och utvecklas arbetsmässigt utifrån det.

Men tro inte att den som doktorerar om sociala medier automatiskt är en inbiten användare av dessa medier. De fyra säger sig befinna sig på en skala mellan relativt vanemässiga till mer sporadiska användare av sociala medier.

De har stora förhoppningar och förväntningar just nu, när de precis håller på att dra igång sin forskning. En ganska självklar önskan är att forskningen så småningom ska komma till nytta för andra.

– Jag tror att min forskning kan bli viktig för att förstå delaktighetsprocesser med barn och ge insyn i barnens perspektiv på hur sociala medier kan användas och förstås i ett bibliotekssammanhang. Som vuxen behöver man kanske akta sig för att ha ett ovanifrånperspektiv när man skapar arenor för barns delaktighet. En studie som jag genomfört (Barnbibliotek och lässtimulans 2001) visar att det finns risk att barnen enbart blir mottagare i stället för medproducenter om man inte utgår från deras behov och intressen.

– Det är vanligt att man till exempel på en arbetsplats lär ut hur verktygen inom sociala medier funkar, men inte hur man arbetar med dem, säger David Gunnarsson. Om man använder verktygen som en marknadsföringskanal tror jag att många måste tänka om och se till att det blir en tvåvägskommunikation, eftersom de som tar del av medierna även förväntar sig att själva bidra med något.

– Ja, det är inte bara att införa teknikerna rakt av, utan det krävs mer djupgående kunskaper och förändrade synsätt, så att rätt förutsättningar skapas på arbetsplatsen säger Emma Forsgren. Det är viktigt att ta reda på hur våra arbetsroller påverkas, hur organisationen värderar prestationer eller om och hur man delar med sig av information när verktygen har införts.

– En annan aspekt är hur själva synen på information påverkas av de här tekniska möjligheterna, säger Maria Lindh. Sociala medier ökar på informationsmängderna. Det finns dessutom ett beroende mellan sociala medier, molntjänster och mobila plattformar. Det är intressant att ta reda på hur tekniken påverkar och påverkas.

Vad skulle ni vilja ha hos sociala medier som inte finns nu?

– Det första jag kommer att tänka på är att jag vill ha en "ogilla"-knapp, säger David Gunnarsson.

– Det skulle vara intressant att se om det gick att utforma något fungerande verktyg för direktdemokrati för att utöva medborgerliga rättigheter på lokal och nationell nivå, men frågan är om och hur det skulle användas, säger Amira Sofie Sandin.

Fakta om doktoranderna inom sociala medier:

 

Amira Sofie Sandin, 30 år, från Skåne men bosatt i Borås. Avhandlingsämne: Delaktighetsprocesser genom sociala medier, för och med barn i kulturverksamhet som barnbibliotek. Fritid: resor, naturen, sci-fi-serier och brädspel. Gillar med sociala medier: att man tillsammans skapar mening och innehåll.

Maria Lindh, 47 år, kommer från och bor i Borås. Avhandlingsämne: Molntjänster och hur det påverkar organisation och informationsprofessioner. Fritid: familjen och att umgås med vänner. Gillar med sociala medier: interaktiviteten. Det skapar dynamik och helt andra möjligheter, som visserligen kan vara både bra och dåliga.

David Gunnarsson, 30 år, från Borås men numera bosatt i Malmö. Avhandlingsämne: Webbometri, det vill säga kvantitativa studier om och av webben. Främst handlar det om att göra analyser, kartläggningar och visualiseringar om vad som finns i sociala medier, till exempel hur sidor och personer är sammanlänkade, vad som diskuteras och vad människor tycker om olika företeelser, samt hur detta förändras över tid. Fritid: Fotboll, träning och sci-fi-serier. Gillar med sociala medier: de intressanta diskussioner som kan uppstå ur en statusuppdatering eller bild.

Emma Forsgren, 30 år, från Floda, bor i Göteborg. Avhandlingsämne: Hur sociala medier används för samarbete internt i organisationer och hur anställda delar information och kunskap med varandra. Fritid: antikviteter, inredning, konst och kreativitet. Gillar med sociala medier: hur man tillåts vara delaktig i något större. Gemenskap och kontakter kan enkelt underhållas.