Experter resonerar kring barns delaktighet

Barbro Johansson menar att barns delaktighet är en central beståndsdel för demokrati och intresserar sig särskilt för hur barns medborgarskap ser ut. Hon kritiserar det faktum att barn inte har samma mänskliga rättigheter som vuxna och presenterade exempel på barnaga som fortfarande är lagligt i många europeiska länder.

- Det är snarare Skandinavien som utmärker sig genom att ha en lag mot barnaga, berättar Barbro Johansson. De inhemska lagarna förbjuder någon att slå en annan människa, förutom om människan är liten, försvarslös och helt beroende av en vuxen. Då anses det plötsligt vara berättigat.


Mats Andersson menar att alla har nytta av att definiera begreppet delaktighet. Inte minst för verksamheter vars utformning påverkar barnens tillvaro.

- Det är viktigt att vuxna och barn hittar en gemensam plattform och tillsammans definierar vad delaktighet  innebär. Ibland kan det vara idé att begrunda över begreppets motsats, som i det här fallet är utanförskap, menar Mats Andersson.

Amira Sofie Sandin har analyserat projektrapporter om läsning. Hon tycker att det är viktigt att de vuxna funderar på hur delaktigheten syns, vad den får för konsekvenser för verksamheten.

- Det går inte att ge bort delaktighet. Någon måste ta den i anspråk. Det är en ömsesidig handling som ska ligga i barnens intresse, säger Amira Sofie Sandin.

Mats Andersson nämner fem punkter som han ser som viktiga för barns delaktighet.

  • Respekt. De vuxna måste ha en övertygelse om att barnen har något att bidra med.
  • Förändring. Barnens delaktighet måste leda till någon typ av förändring.
  • Information. För att kunna vara delaktiga måste barnen ha tillgång till nödvändig information.
  • Ansvar. Barnen ska inte behöva belastas med för stort ansvar för beslutens konsekvenser.
  • Gemensamhet. Det är en gemensam process.

Mats Andersson ger rådet att ställa frågor. Genom frågor kan vuxna få en inblick i barnens oändligt fantasifyllda världar. En fråga ska leda till fem nya frågor snarare än svar.

- Som vuxen kan du fråga barnet, vad är det här för en plats?, vad gör man här?, om du skulle ge en present till den här platsen, vad blir det då?. Även omöjliga frågor som hur låter en sten? har barn fantastiska idéer kring. 

- För de allra minsta barnen, de som ännu inte har språket, gäller det att vara extra lyhörd för känslor och reaktioner. Vad gör rummet med barnen, vad är det som påverkar dem?

Från vänster: Gunilla Karlsson, barnbibliotekarie vid Hässleholms Stadsbibliotek. Barbro Johansson, etnolog och barndomsforskare vid Göteborgs universitet. Mats Andersson, Reggio Emiliapedagog, Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås. Amira Sofie Sandin, doktorand vid Bibliotekshögskolan.

Mats Andersson resonerar vidare kring vem det är som bestämmer och menar att kan vara svårt att inte påverka barnen. För att undvika detta poängterar Barbro Johansson vikten av flexibilitet. Att utmana sina egna värderingar.

- Det är viktigt att du som pedagog har förståelse för att barnen kanske inte vill vara delaktiga på det sätt som ni vuxna vill. Det är inte heller säkert att dem vill följa regler som de själva beslutat om. Barn är inte alltid konsekventa, säger Barbro Johansson.

Paneldeltagarna diskuterade även utmaningen i att konkretisera delaktighet i verksamheten. Amira Sofie Sandin tryckte på betydelsen av att vuxna vågar släppa in barnen, och öppna upp ramarna för projektet.

- Vuxna tror sig ofta veta vad barn och ungdomar behöver. Även om till exempel sociala mötesplatser ligger i tiden, finns det kanske inte behov av ytterligare en. Glöm inte att utvärdera insatserna, och se till att barnens svar tas tillvara på.

Panelen är enig om att delaktighet är en nödvändighet. Det handlar om människosyn och att ha en övertygelse om att barnen har något att bidra med. Att vi har något att ge varandra. Samtidigt är delaktighet också att tacka nej. Att få avböja delaktighet är också att vara delaktig.

Mats Andersson avslutar samtalet med att ge råd om att saker och ting får ta tid.

- Kläm åt tidstjuvarna! Se vad det är som stjäl tid från arbetet. Analysera vad ni vill uppnå, var inte rädda för att provoceras, dokumentera processen och se till behoven. Barn är kapabla att vara delaktiga i allt som rör barngruppen. Se utmaningen med delaktighet och utveckla processen i arbetslaget, avslutar Mats Andersson.