Så påverkas Högskolan i Borås av budgetpropositionen

Förutom omfördelningarna inom lärarutbildningen satsar regeringen på fler platser på utbildningarna till läkare, tandläkare, sjuksköterska och civilingenjör. Dessutom ska en kvalitetssatsning på humaniora och samhällsvetenskap genomföras.

– Propositionen innebär på sikt stora förändringar inom utbildningssektorn. Resurser kommer att omfördelas till de lärosäten som bedriver verksamhet av hög kvalitet och de lärosäten som inte uppfyller kraven kommer att ställas inför stora utmaningar, säger controller Magnus Bergenholtz.

Det är flera faktorer som spelar in och gör att anslaget från regeringen nu är betydligt mindre än det för 2011. I och med att satsningarna på tillfälliga utbildningsplatser, och den på Västsverige, avslutas minskar Högskolan i Borås resurser med omkring 27,5 miljoner kronor. Dessa förändringar är inte oväntade utan något alla lärosäten räknat med.

Att samarbeta med andra

Flera av landets lärosäten riskerar att få problem. Det gäller till exempel de som blir av med anslag efter kritik i Högskoleverkets utbildningsutvärderingar och de som har utbildningar med lågt söktryck. För att stärka universitet och högskolor med problem vill regeringen uppmuntra till samgående lärosäten emellan.  Sådana förändringar ska göras frivilligt för att kvaliteten inom både den högre utbildningen och forskningen ska höjas. Rektor Björn Brorström kommenterar:

– Vi ska vara ett självständigt och oberoende lärosäte som söker strategisk samverkan med andra lärosäten i syfte att komplettera och stärka varandra. Självständiga och jämbördiga parter samverkar bäst.

Höja kvaliteten inom humaniora och samhällsvetenskap

400 miljoner kronor kommer 2013 att satsas på att höja kvaliteten inom områdena humaniora och samhällsvetenskap. För att kunna finansiera det drar regeringen in 440 miljoner kronor från lärosätena, pengar som i dag delvis är ersättning för personer som registrerar sig på kurser men aldrig går på en enda föreläsning – så kallade nollpresterare.

– Den här omfördelningen av pengar påverkar inte högskolan nämnvärt, däremot kan det få konsekvenser internt, säger Magnus Bergenholtz.

Fler lärarplatser i Borås

Högskolan är ett av de lärosäten som premieras med fler platser på lärarutbildningen. Från och med 2012 ska 200 fler lärare utbildas i Borås.

– Det blir så klart en utmaning för oss att inom samma anslagsram som tidigare bibehålla lärarutbildningens höga kvalitet och samtidigt utöka den med 55 helårsplatser 2012. Det handlar inte om några stora pengar, men vi får diskutera hur vi ska göra smärre omfördelningar inom våra utbildningsområden framöver, säger Björn Brorström.

Regeringen satsar även 120 miljoner på kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer. Bengt Persson, professor vid Institutionen för pedagogik, ser möjligheter för Högskolan i Borås i och med den satsningen.

– Kompetensen finns och institutionen kan erbjuda ämnesteoretiska kunskaper i kombination med ämnesdidaktiska. Det är vi bevisligen bra på. Vi har även kompetens och resurser för att vidareutbilda de lärare som saknar behörighet i ett eller flera ämnen, säger Bengt Persson.

Att högskolan får fler platser inom lärarutbildningen i kombination med regionala rekryteringsmönster har startat diskussioner om att förlägga utbildning på annan ort. Prefekt vid Institutionen för pedagogik, Lars-Erik Olsson kommenterar:

– Vi har haft en dialog med både Högskolan i Skövde och Högskolan i Jönköping om detta.

Stor satsning på vården

Ett annat område regeringen väljer att satsa stort på är vården. År 2025 ska det finnas 5500 fler utbildade sjuksköterskor i Sverige. Det innebär en ökning med 700 platser. För Institutionen för vårdvetenskap (VHB) kan det 2013 bli aktuellt att utöka sitt uppdrag inom sjuksköterskeutbildningarna.

– Vi vet att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller befolkningsstrukturen, allt fler blir äldre. Detta ökar behovet av sjuksköterskor och självklart ska vi så långt som det är möjligt ta vårt samhällsansvar och utbilda sjuksköterskor, säger Lotta Dalheim Englund, prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap.

Praktikplatser – Vetenskap för profession

Regeringen poängterar vikten av praktikplatser För att få fler antal utbildningsplatser till sjuksköterskeutbildningen förutsätts att lärosätet kan erbjuda sina studenter praktikplatser. Även för beslutet om att utöka lärarutbildningen har en fungerande verksamhetsförlagd utbildning angetts som ett krav.

– Vi lever upp till vår devis om vetenskap för profession, säger Björn Brorström. Vi prioriterar den yrkesverksamma biten och erbjuder våra studenter fler praktikveckor än många andra lärosäten. Vad gäller vårdområdet kommer vi att redan inom den närmaste månaden att samtala med Västra Götalandsregionen om praktikplatser för att kunna stå rustade inför framtiden.  

Läs mer om utbildningssatsningarna i årets budgetproposition.