Forskare från Borås efterfrågad som expert i ambulansutredning

Hur kom det sig att ni fick frågan från Riksrevisionen att prata ambulanssjukvård?

– Riksrevisionen fick kännedom om ”Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor” och blev nyfikna på den kunskap som finns i gruppen. När vi fick vetskap om att de gärna ville träffa oss utsågs Johan Lingsarve, Uppsala universitet, Jonas Wihlborg, Lunds universitet och jag från Högskolan i Borås att möta revisorerna, berättar Anders Bremer som nyligen disputerade inom området etik i ambulanssjukvård.

Vad är det som har föranlett Riksrevisionens granskning?

–Det blev inte riktigt klarlagt, men vi anar att den troligen görs dels som en följd av de fall som har beskrivits i media där patienter inte fått ambulans skickad till sig och där konsekvenserna har varit förödande och dels utifrån statens inblandning i form av att de är delägare i SOS Alarm och att de är tillsynsmyndighet via Socialstyrelsen och ska se till att Sveriges befolkning får god, säker och lika vård.

Kan du utveckla?

– SOS Alarm har en splittrad verksamhet och är vinstdriven. Det är inte bara larm till polis, räddningstjänst och ambulans som går via SOS Alarm, utan även exempelvis hemtjänstlarm, larm om vattenskador och anmälningar till försäkringsbolag.  Vi menar att ett problem förefaller vara att ambulansdirigeringen inte är den mest prioriterade uppgiften och att det får konsekvenser för god och lika vård, säger Anders Bremer.

Något som framkom under mötet var att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tolkar författningarna och lagen om offentlig upphandling som att ambulanssjukvården ska upphandlas, inte att den kan upphandlas.

– Det var en nyhet för oss och oerhört förvånande att de gjort den tolkningen. Vi menar att mycket av den problematik vi ser idag förmodligen kan härledas till att det saknas kontinuitet i driften av ambulanssjukvården på grund av att den upphandlas med några års mellanrum.

På vilket sätt är det ett problem?

– Vilka incitament finns det inom ambulanssjukvården att bedriva forskning och utbildning när man efter något år kanske måste lämna över verksamheten och kanske forskningsresultat till annan utförare? Forskning och utbildning är själva grunden till en god och lika vård så det är allvarligt, säger Anders Bremer som påpekar att risken är att verksamheten blir kortsiktig och strävar efter att vara kostnadseffektiv snarare än kontinuerlig och kvalitetssäker. De tendenser vi har sett som forskare är att verksamheterna inte verkar sträva efter att eftersöka högutbildad ambulanspersonal i första hand. De är ju dyrare, säger han och fortsätter:

– Det får också konsekvenser för såväl säkerheten som patienternas rättighet till lika vård oavsett var man befinner sig i landet.

Hur reagerade Riksrevisionen på detta?

– De lyssnade och tog till sig. Det var ett bra möte överlag, mycket öppet samtalsklimat och Riksrevisionen var intresserade. Det kändes som att de hade velat prata med oss en halv dag till om de hade kunnat.

Vad pratade ni om mer?

– Det var ett intensivt möte och det var mycket som var på tapeten både vad gäller utbildningens och forskningens betydelse för ambulanssjukvården. Vi försökte få dem att förstå att vi inom utbildningsväsendet påverkas mycket påtagligt av det som händer i verksamheten.

Vad skickade ni med Riksrevisionen för budskap?

– Vi förordade hårdare reglering från statligt håll. Kanske ska det anges minimikrav i form av antal ambulanser per capita och tydligare krav på kompetensnivå hos ambulanspersonalen. Så får det vara upp till landstingen att leva upp till detta.

Vad hoppas ni ska komma ut av ert möte med Riksrevisionens granskning?

– Vi utgör bara en liten del av Riksrevisionens datainsamling till granskningen, ska påpekas, men vi tycker att det är viktigt att vi från högskolor och universitet får ge vår syn på ambulanssjukvården eftersom vi har god inblick båda nationellt och internationellt i den och eftersom det är den som är blivande arbetsplats för våra studenter.

Vilket ansvar har utbildningsinstitutionerna för ambulanssjukvården i Sverige?

– Det är vi som bedriver mycket av forskningen och utbildningen inom området och vi bör vara med och påverka det som rör vårt uppdrag. Vi studerar reella problem inom ambulanssjukvården exempelvis, så kopplingen mellan lärosätena och verksamheten är tydlig på det sättet.