Inkluderande lärarutbildningar för en skola för alla

 

– Studier visar att det inte lönar sig att, som man ofta gör i skolvärlden, dela in barn i grupper efter bedömd prestation. Man får istället bättre resultat utan sådan nivåindelning, berättar Bengt Persson som bland annat studerat projektet med skolan i Essunga kommun som gick från näst sämst i landet till bland de bästa på tre år.

Syftet med projektet Teacher Education for Inclusion är att lägga fram ett program som bygger på data insamlad från alla deltagande länder, ett program som är menat att förändra ländernas lärarutbildningar så att blivande lärare lär sig hantera barn med olika slags förutsättningar.

Bengt Persson är professor i specialpedagogik vid Högskolan i Borås. Han poängterar att inkludering handlar om alla elever, inte bara de som har skolrelaterade svårigheter. Alltså ligger ansvaret för en inkluderande undervisning inte på specialpedagogiken utan på den generella pedagogiken.

– Att vara en duktig lärare handlar inte bara om att vara duktig i sina ämnen utan också om värden, attityder, förståelse av skolans uppdrag och synen på människan. En lärare behöver se på varje elev som en individ med sina unika egenskaper.

Resultaten – vägen till en inkluderande lärare

Den 24 april presenterade Bengt Persson projektets resultat vid ett så kallat round table i Europaparlamentet i Bryssel. Efter att ha samlat in data från 400 personer, bland annat policymakers, beslutsfattare och pedagoger har man formulerat fyra kärnvärden utifrån en profil lärarutbildningen som bygger på inkludering som princip:

1 Valuing learner diversity – att se barnens olikheter som något normalt, som en resurs och inte tvärtom. Att se alla barn som unika individer.

2 Supporting all learners – alla ska uppmärksammas, inte bara de som till exempel har funktionsnedsättningar utan alla elever ska stimuleras utifrån sina särskilda förutsättningar.

3 Working with others – den professionella läraren ser till att finnas med i ett nätverk format av kompletterande kompetenser.
– Detta är vi vana vid i Sverige men i många andra länder är att vara lärare ett riktigt ensamjobb.

4 Continuing professional development – varje lärare behöver utveckling sitt lärande. Både kort- och långsiktig kompetensutveckling är viktigt. När studenter går ut från lärarprogrammet är de inte färdiga som lärare.

 

FAKTA

  • Inkludering som överordnad utbildningsprincip bygger på att alla barn och unga ska ges möjlighet till lärande och utveckling utifrån sina förutsättningar med i möjligaste mån bevarad heterogenitet i kllasser och grupper. Det innebär att s k nivågruppering och särskilda undervisningsgrupper bör undvikas. Dessa principer har slagits fast av bl a WHO, UNESCO och EU:s ministerråd 
  • Projektet Teacher Education for Inclusion har initierats The European Agency for Development in Special Needs Education som bevakar allas rätt till skola och utbildning i EU. Läs mer om projektet.