Många möjligheter för Högskolan i Borås i det nya högskolelandskapet

Jan-Åke Björklunds utredning är ett led i den pågående diskussionen om möjliga konsekvenser av de förändrade förutsättningarna för högre utbildning och forskning. Den beskriver olika utvecklinsspår för högskolelandskapet i Västra Götalandsregionen. Utredningen berör verksamheten vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Rapporten innehåller sex olika scenarier, vilka redovisades för bland annat regionens rektorer och styrelseordföranden fredagen 20 april.

– Rapporten visar på alternativa vägval inom Västra Götalandsregionen och att vårt lärosäte uppmärksammas positivt, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Chalmers och Skövde intresserade av Borås

Under arbetet med rapporten har Jan-Åke Björklund intervjuat ett stort antal personer; företrädare för Utbildningsdepartementet, Högskoleverket, Västra Götalandsregionen, kommunerna på högskoleorterna samt alla rektorer och styrelseordföranden. Rapporten presenterar sex alternativa lösningar och berör på olika sätt lärosätena i regionen:

1. Högskolorna i regionen fusioneras med Göteborgs universitet – ett förslag som inte har stöd hos något av lärosätena.

2. Det sker inga organisatoriska förändringar, högskolorna i regionen är fortsatt självständiga men behöver förstärka sin profilering. Ett förslag som är förenat med stora risker och troligen allt för osäkra förutsättningar enligt de flesta av de intervjuade.

3. I stället för fusion av lärosäten ska samarbete mellan lärosätena i regionen ytterligare utökas. De intervjuades samlade bedömning är att det inte ger tillräckligt hållbara förutsättningar för regionens lärosäten. Risken är att den som vill minst bestämmer nivån på samarbetet.

4. Fusion av högskolorna i Västra Götalandsregionen med fortsatt verksamhet på samtliga högskoleorter.

– Jan-Åke Björklund förordar detta alternativ men Högskolan Väst vill inte delta i en sammanslagning. Borås och Skövde skulle tillsammans bli Sveriges tionde största lärosäte. För att Högskolan I Borås skall vara intresserad krävs dock att vi förses med utökade forskningsmedel, säger Björn Brorström, samt att det nya lärosätet ges generella rättigheter och därmed blir ett universitet.  

5. Chalmers har uttryckt intresse av ett eventuellt samgående mellan Chalmers och Högskolan i Borås. Jan-Åke Björklund menar att ett sådant fusionsalternativ skulle kunna undersökas närmare i en förstudie.

– Jag vet att Chalmers är intresserade av oss och att de vill diskutera saken vidare, säger Björn Brorström, och jag är naturligtvis positiv till att samtala i frågan.

6. Samtliga lärosäten i regionen fusioneras till ett nytt universitet. Förslaget stöds inte av något lärosäte.

Högskolan i Halmstad – ännu ett alternativ

Utöver ovanstående är det av intresse för Högskolan i Borås att fortsätta med överläggningar om samarbetsmöjligheter med Högskolan i Halmstad.

– I samtal har ledningarna kunnat konstatera ömsesidigt intresse för varandras verksamhet och samsyn runt framtida utmaningar, kommenterar Björn Brorström.

Styrelsemöte i Borås

Den 26-27 april sammanträder styrelsen vid Högskolan i Borås och kommer då att informeras i frågan. I anslutning till styrelsemötet bjuds press in till presskonferens fredag 27 april kl 13:15 i Styrelserummet, C820 på högskolan.

I veckan kommer Högskolan i Skövde att presentera sin utredning med förslag till strategiska allianser för Högskolan i Skövde vilket är av intresse för det fortsatta händelseförloppet.

Debatten samlad på webben

På sidan Ett högskolelandskap i förändring (www.hb.se/hogskolelandskap) har vi samlat inlägg om debatten kring det nya högskolelandskapet.