Nominera din favoritlärare till pedagogiska priset 2012!

Pedagogiskt pris 2012

Ge ditt förslag!

Priset utgörs av ett resestipendium om 20 000 kronor (enskild person) eller 40 000 kronor (lärar- eller forskarlag).

Kriterier

Den person som vid Högskolan i Borås är verksam eller ett lärarlag/forskarlag som kan komma ifråga för rubricerat pris skall ha gjort framstående pedagogiska insatser inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildning till exempel genom att ha:

  • utvecklat nya former för undervisning och lärande
  • utarbetat nya läromedel
  • initierat och medverkat i samverkan med andra lärosäten och/eller professioner, nationellt eller internationellt, i utvecklingsarbete inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildning
  • bedrivit forsknings- och utvecklingsprojekt i utbildning och lärande av betydelse för högskolans verksamhet

eller på ett förtjänstfullt sätt handleder/handlett student[er]/doktorand[er] och exempelvis

  • ha öppnat dörrar till värdefulla arenor, nationellt eller internationellt
  • ha möjliggjort att utbildningen genomgåtts på anmärkningsvärt kort tid
  • ha fungerat som förebild utöver det vanliga

För att nomineras som pristagare bör personen eller lärarlaget/forskarlaget ha varit verksam vid Högskolan i Borås minst två läsår och undervisat/handlett minst 100 timmar per år.

Pristagare utses av kommitté bestående av rektor/prorektor, representant för Studentkåren i Borås och representant för Bibliotek & läranderesurser. Priset utdelas vid den akademiska högtiden den 19 oktober. Nomineringsförslagen skall vara registrator@hb.se till handa senast den 18 september. Ange Dnr: 473-12-27 i nomineringsförslaget.