Aktuell antologi om brukarens roll i forskningen


Lars Rönnmark, fil.dr i socialt arbete, kursledare, och redaktör för antologin: Brukarens roll i välfärdsforskningen och utvecklingsarbete.


Rapporten, Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete, är ett resultat av doktorandkursen: Brukarmedverkan i forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och omsorg, som gavs under våren 2009. Kursen var den första i sitt slag i Skandinavien.

- De som tar del av välfärdstjänster vet hur hjälp och service fungerar i praktiken, den kunskapen behöver tas till vara. Det kan handla om olika förbättringsåtgärder eller att ta reda på vad brukaren behöver, som exempelvis vilka tekniska hjälpmedel som skulle kunna vara till nytta, säger Lars Rönnmark.

Fem lärosäten i tre länder samarbetade under genomförandet av kursen; Karlstads universitet, Sheffield University, Högskolan i Hedmark, Hälsohögskolan i Jönköping och Högskolan i Borås/FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad – sedan 2009, FoU Sjuhärad Välfärd. Kursen delades upp i fyra moment där varje lärosäte svarade för var sin del. Kursdeltagarna åkte runt och besökte de olika lärosätena.


Tradition att samarbeta med brukare

Antologin bygger på kursens föreläsningar och examensarbeten och riktar sig till andra forskare som är intresserade av att arbeta med brukare. Den riktar sig även till studenter inom vård- och omsorg och verksamma inom olika brukarorganisationer. Boken ger en bild av hur arbetet kan se ut och en vägledning i hur brukare kan vara delaktiga inom forskning.

Inom FoU Sjuhärad Välfärd finns sedan länge en tradition att samarbeta med brukare. Inom omsorgsarbete och socialt arbete är det viktigt att få med brukarens perspektiv i verksamhetens utvecklingsarbete.

- Det handlar om att gå ifrån tankesättet att de professionella vet bäst till att inse att brukaren vet var skorna klämmer, eftersom det är han eller hon som går i dem, avslutar Lars Rönnmark.

Vetenskap för profession är en rapportserie med syfte att dels redovisa resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt vid Högskolan i Borås, dels att beskriva hur högskolans forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med det omgivande samhället.


Rapport nummer 18 

Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete, finns att köpa i receptionen vid Högskolan i Borås eller att ladda ner i pdf-format via databasen BADA.


Kontaktperson 

Lars Rönnmark, FoU Sjuhärad Välfärd, Tel: 033-435 47 32