Högskolan i Borås, SÄS och Alingsås Lasarett tar gemensamt ansvar

I förra årets budgetproposition framkom att vissa högskoleutbildningar kommer att prioriteras. Detta gällde till exempel sjuksköterskeutbildningen, där 700 fler sjuksköterskor än idag ska utbildas för att möta kommande behov. Hur fördelningen lärosätena emellan ska se ut specificeras inte, men Högskolan i Borås räknar med att kunna erbjuda 40-50 extra platser på sjuksköterskeutbildningen.

En stor utmaning uppstår när sjuksköterskestudenter ska ut på praktik. På grund av att många människor idag vårdas i hemmet har antalet praktikplatser i sjukhusmiljö minskat – samtidigt som antalet studenter har ökat.

Visar på högskolans goda samarbete

Nu har Alingsås lasarett och Södra Älvsborgs Sjukhus skrivit en avsiktsförklaring där de ställer sig positiva till att ta emot fler studenter i praktik, vilket väsentligt förbättrar Högskolans möjligheter att utbilda fler sjuksköterskor.

– Avsiktsförklaringen visar på det goda samarbete som Högskolan har med regionen, säger Lotta Englund, prefekt på Institutionen för vårdvetenskap.

Prognoser visar att det inte kommer att råda brist på grundutbildade sjuksköterskor de närmaste åren i Västra Götalandsregionen. Det kommer däremot att finnas en brist i andra delar av landet, påpekar Lotta Englund.

– Genom att erbjuda fler platser på sjuksköterskeutbildningen visar Högskolan i Borås, Alingsås Lasarett och Södra Älvsborgs Sjukhus att de tar ett nationellt ansvar.