Högskolan i Borås utbildar nöjda studenter

Rapporten ” Boråsakademiker 2011: arbetssituation och syn på utbildningen bland professionsutbildade alumner - 2005-års programstudenter” har i dessa dagar färdigställts. Av svaren framgår att 90 % av de före detta studenterna har ett arbete två år efter avslutade studier.

De före detta studenterna menar att Högskolan i Borås är bra på att utveckla förmågor men att färdighetsträningen kan bli bättre. Sammanfattningsvis så svarar studenterna att högskolan levererar det som arbetslivet efterfrågar.

För näringslivet och den offentliga sektorn är högskolan av regional betydelse, 57 % har funnit arbete i Borås/ Göteborgsområdet. För cirka 80 % av de sökande var Högskolan i Borås förstahandsvalet vid ansökan till utbildningar.

Viktigt med examen

Examen är viktigt att ta ut men vissa studenter väljer att inte göra det. Ett resultat av enkäten pekar på att lönen tenderar att vara högre för de studenter som har ansökt och fått ut sin examen.

Undersökningen är webbaserad och svarsfrekvensen är 30 %, vilket kan förefalla litet.

– Detta är inte en urvalsundersökning utan samtliga i populationen har givits möjlighet att delta, säger projektledare Peter Sigrén. Det innebär att 30 % ger oss möjlighet att dra slutsatser. Svarsfrekvensen är linje med andra motsvarande studier i landet.

Rektor Björn Broström säger att en undersökning av detta slag ska genomföras varje år.

– Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter, inte bara under utbildningstiden utan också efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter. Från och med nu kommer vi att göra det varje år, avslutar rektorn.

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet via länken: http://bada.hb.se/handle/2320/9401

Just nu genomförs en enkät bland högskolans nuvarande studenter, en så kallad studentbarometer. En rapport väntas att vara klar under våren 2012.