Med 10-åringars syn på läsning och bibliotek i fokus

– Forskningsprojektet Barn berättar, som skedde i samarbete med Svensk Biblioteksförening, utgick från syftet att undersöka barns förhållningssätt till läsning och bibliotekens lässtimulerande verksamheter. Resultatet visade bland annat att många barn har ett lustfyllt förhållningssätt till läsning och är positivt inställda till barnbibliotekens verksamhet.

100 barn från olika delar av Sverige har intervjuats i projektet. En slutsats av rapporten är också att inte alla läsande barn är intresserade av böcker, även om de läser i andra sammanhang. Eftersom böcker är det medieformat som ofta premieras på folkbibliotek innebär det att denna grupp barn inte i så stor utsträckning finner att biblioteken har en verksamhet som är intressant för dem.

Ett förflutet på Högskolan i Borås

Åse Hedemark studerade på Högskolan i Borås mellan 2000-2002 och läste då Biblioteks- och informationsvetenskap.
– Jag var nöjd med utbildningen. Efter att jag var klar med min magister i biblioteks- och informationsvetenskap 2002 fick jag jobb som adjunkt på Bibliotekshögskolan. Jag tyckte det var kul att arbeta i Borås och trivdes bra där.

Alla goda ting har dock ett slut och 2004 fick Åse Hedemark en doktorandtjänst i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM vid Uppsala universitet.

Forskningsseminariet Om forskningsprojektet Barn berättar - en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek hålls i sal D 517 klockan 14.30 – 16.00 måndag 13 februari.

Sveriges biblioteksdebatter 1970-2006
2009 disputerade Åse Hedemark vid Uppsala universitet med den uppmärksammade avhandlingen Det föreställda folkbiblioteket – En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970–2006. Målet med avhandlingen var att analysera debatten och diskurserna gällande folkbiblioteken i svensk media mellan åren 1970-2006. Det empiriska materialet hämtades från TV, radio och dagspress. Resultatet visade på både likheter och skillnader mellan de dominanta diskurser som förekommit under de olika årtiondena.
 

Jubileumsår
2012 fyller Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 40 år i år. Detta kommer att uppmärksammas på flera olika sätt under året så håll utkik på högskolans och institutionens webb!