Utredare: Överväg sammangående med Högskolan i Skövde

Utredaren Tim Ekberg presenterar rapporten ”Högskolelandskap i förändring: Utmaningar och möjligheter för Högskolan i Borås” på styrelsens sammanträde den 17 februari.

Regeringen har i ett antal propositioner pekat på att landets lärosäten är av avgörande betydelse för Sveriges konkurrenskraft och framtida tillväxt. Man ställer därför krav på samverkan mellan utbildning, forskning och innovation.  Utbildningsminister Björklund uppmuntrar till större enheter.

Ökad konkurrens

Ekberg konstaterar att Högskolan i Borås är ett välskött lärosäte med en stabil och fungerande verksamhet. Högskolan står förhållandevis väl rustat inför kommande utmaningar. Men konkurrensen om studenter, forskare och pengar kommer att öka.

Högskolan i Borås bör överväga, menar Ekberg, att närmare utreda möjligheten och konsekvenserna av ett eventuellt samgående med de andra högskolorna i Västra Götaland. Närmast till hands ligger ett samgående med Högskolan i Skövde, vars profil kompletterar snarare än konkurrerar.

En sammanslagen högskola skulle bilda ett lärosäte i samma storlek som universiteten i ex. Karlstad och Örebro. Högskolan i Väst har klargjort att man inte vill gå samman med något annat lärosäte. Ekberg föreslår dock att möjligheten för Väst att i ett senare skede gå samman med Borås/Skövde inte bör avfärdas.

Tim Ekberg påpekar i sin utredning att ett sammangående med exempelvis Göteborgs universitet eller Chalmers riskerar att verksamheten i Borås reduceras till i huvudsak utbildning inriktad mot offentlig sektor. Det nära och unika samarbetet med de lokala företagen och andra aktörer risker att förlora skärpa och nerv. Storleken löser inte alla problem

Ekberg visar även på den snedbalans som råder i statsmaktens fördelning av forskningsmedel mellan högskolorna och universiteten. De sex största universiteten får tillsammans med KTH, Chalmers och SLU 85 procent av de fasta forskningsresurserna. Femton sk. regionala högskolor delar på fem procent.

Det tredje universitetet

I en kommentar säger rektor Björn Brorström att Ekbergs rapport visar att Högskolan i Borås gör rätt som arbetar för att få universitetsstatus.

– Vi har kapacitet att bli det tredje västsvenska universitetet, förklarar rektor.

– Ett viktigt led i utvecklingen av utbildnings- och forskningsmiljön är också att etablera strategiska allianser med lärosäten som stärker den samlade miljön. Sådana lärosäten kan finnas i vår närmaste omvärld, men också i andra delar av landet eller utanför landets gränser.

– Västra Götalandsregionen kan genom ett aktivt engagemang få en avgörande betydelse för etableringen av det tredje universitetet i regionen. En sådan förändring skulle i sin tur stärka Västsverige i förhållande till huvudstads- och Öresundsregionerna avslutar rektor Björn Brorström.

 

Läs Björn Brorströms krönika i Borås Tidning om tankarna kring ett tredje västsvenskt universitet.

 

Vart går Björklund? Vart går Brorström? - Panelsamtal den 29 februari

Den 29 februari presenterar Tim Ekberg sin rapport "Högskolelandskap i förändring: Utmaningar och möjligheter för Högskolan i Borås". I samband med releasen av rapporten arrangeras ett panelsamtal med högskolans rektor, Björn Brorström, Mikael Alexandersson, rektor på Högskolan i Halmstad, utredare Tim Ekberg och Kristina Jonäng, andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden. Debatten leds av högskolans kommunikationsstrateg Johan Sundeen.

Välkommen!

Datum: 29 februari
Tid:
14:00-16:00
Lokal:
Vardagsrummet, Sandgärdet
Diskussionerna avslutas med lättare förtäring och mingel.