Sammanfattning av året som gått

Arbetet med att bygga upp ett miljöledningssystem, anpassat efter kraven enligt standarden ISO 14001, har slutförts och kommer att granskas för certifiering i februari 2012. Under året har organisation och ansvar avseende miljöledningsarbetet beslutats, handlingsplaner fastställts och åtgärder/aktiviteter för att uppnå målen för 2011 genomförts. Rutiner har färdigställts och implementerats. Utbildning om miljöledningssystemet och hållbar utveckling övergripande har genomförts och inkluderat ledningen, övrig personal och Studentkåren. Hela verksamheten har reviderats och miljöledningsarbetet har följts upp av ledningen vid ett flertal tillfällen under hösten.

De övergripande målen för 2011-2013 berör följande områden: Utbildning, forskning, energi och tjänsteresor. Under året har utredningsmålen för 2011 huvudsakligen uppfyllts. En omfattande undersökning av integrationen av hållbar utveckling i utbildningen har genomförts och en process för att tydliggöra hur högskolan och dess institutioner förhåller sig till begreppet hållbar utveckling, övergripande och ämnes-/forskningsmässigt har påbörjats. Systemstöd för inrapportering av forskningspublikationer inom hållbar utveckling har tagits fram.  Aktiviteter och utvecklingsarbete för att öka integrationen av hållbar utveckling under perioden 2011-2013 har påbörjats på såväl central som lokal nivå. Ny mötes- och resepolicy och nya riktlinjer för tjänsteresor har tillämpats, med ökade krav på ett miljövänligt agerande. Effekterna kommer främst att visa sig under 2012-2013. En åtgärdsplan för energianvändning har tagits fram och vissa aktiviteter har hunnit genomföras på såväl central som lokal nivå. Även här gäller att effekterna främst förväntas slå igenom de kommande åren.  Nya mätbara mål kommer att fastställas för 2012-2013. 

Under våren arrangerades en högskolegemensam dag på temat hållbar utveckling och entreprenörskap, med externa gästföreläsare samt efterföljande aktiviteter för personalen på  enhets-/institutionsnivå och för en studentgrupp inom ramen för en kurs.  Syftet med dagen var att uppmärksamma arbetet med hållbar utveckling vid högskolan, att stimulera till reflektion och att konkretisera hållbarhetsarbetet i verksamheten.  Ca 500 personer deltog under dagen; personal och studentrepresentanter på högskolan, personal och en studentgrupp från Sven Eriksongymnasiet och representanter från kommun och näringsliv.

För andra året har redovisning av högskolans miljöledningsarbete och energianvändning lämnats till regering och berörda myndigheter. Högskolan hävdar sig nu väl i jämförelse med andra universitet och högskolor.

Under året har högskolan varit engagerad i olika samverkansprojekt inom området hållbar utveckling. Medlemskap i CSR Västsverige och medverkan i uppbyggnaden av en lokal CSR-avdelning samt genomförd CSR-utbildning vid högskolan  är exempel på detta. Under året har högskolan samarbetat med Borås stad bl.a. inom energi- och avfallsområdet och Fairtrade. För tredje året i rad  arrangerades en högskolegemensam Fairtrade-fika, med medverkan från högskolans ledning och deltagande av ca 900 anställda och studenter.  Samverkan har också skett med Sven Erikssongymnasiet såväl i större arrangemang som i utbildningsinsatser från högskolans sida.