Bättre tillgänglighet på högskolan

Högskolan i Borås fick i år 12 av 13 poäng, och ökade därmed 3 poäng från föregående år.
– Vår ambition är att vi ska ha godkänt på alla nivåer, vi kan dock inte vara bäst på allt. Några av de punkter vi har förbättrat är att det numera finns en rutin för att erbjuda alternativa format av t.ex. en trycksak, rutiner och kompetens inom att förmedla information via Taltjänst, TeleTal och Texttelefoni samt kompetens inom skapandet av tillgängliga textfiler, berättar Anita Lindahl.

Det har även genomförts en inventering av de gemensamma lokalerna och förbättringar inom t.ex. skyltning har gjorts.
– Jag skulle säga att vi idag har en relativt god tillgänglighet men det finns alltid saker att förbättra. Jag uppmuntrar alla som har synpunkter på förbättringar vi kan göra för att underlätta för människor med funktionsnedsättning att höra av sig till mig, påpekar Anita Lindahl.

Samordnare för lika villkor tillsatt

Inom högskolan har det också skett ett systematiskt arbete med att få in frågor kring funktionsnedsättning i styrdokumenten.
– Detta arbete underlättas av att vi nu har fått en samordnare för lika villkor, Linda Borglund på Centrum för lärande och undervisning, vilket kan göra att frågorna förs in på en strategisk nivå redan på planeringsstadiet.

Fakta

Handisams myndighetsenkät skickas ut årligen till samtliga statliga myndigheter som har fler än tio anställda. I år svarade 275 av 301 myndigheter på enkäten. För mer information.