Ny studie: ljudnivån runt svårt sjuka "som en trafikerad väg"

I undersökningen har forskarna under ett dygn registrerat ljudnivåer runt tretton svårt sjuka patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

Som en trafikerad väg

Undersökningen visade att ljudnivåerna som omgav den svårt sjuke patienten i genomsnitt låg på mellan 51 och 55 decibel. Det är jämförbart med en trafikerad väg. Men under större delen av dygnet, mellan 70 och 90 procent av tiden, låg ljudstyrkan över 55 decibel – dessutom uppkom en mängd kortare ljudstötar på över 100 decibel.

Både negativt och positivt

När patienterna intervjuades om sina erfarenheter framkom dock både negativa och positiva upplevelser av de omgivande ljuden. Som positiva upplevelser nämndes till exempel ljudet från personal som samtalade lugnt sinsemellan eller informerade om pågående behandling.

–Det som upplevdes skrämmande var okontrollerbara ljud från till exempel larm, ljud från svårt sjuka medpatienter och ljud från behandlingar och undersökningar. Flera patienter berättade också om att omgivande ljud vävts in i drömmar och hallucinationer, säger Lotta Johansson, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett studien.

Långt över gränsvärdet

De ljudnivåer som konstaterades i studien ligger något lägre än de som uppmätts vid tidigare studier, men samtidigt markant högre än de 30 decibel som WHO rekommenderar för vårdrum på sjukhus.

–Det intressanta är att det patienterna ansåg mest störande var de okända och okontrollerbara ljuden, snarare än den generellt höga ljudnivån. Det visar att vi måste vidta fler åtgärder för att skapa helande vårdmiljöer, där svårt sjuka patienter får bättre förutsättningar för sömn och återhämtning, säger Lotta Johansson.

Studien “The sound environment in an ICU patient room—A content analysis of sound levels and patient experiences” publicerades i tidskriften Intensive and Critical Care Nursing. Undersökningen är en förstudie till ett större projekt, där forskarna djupare och i ett längre perspektiv ska undersöka hur den fysiska miljön påverkar svårt sjuka patienter.

Kontakt:
Lotta Johansson, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel: 031 786 6108
E-post: lotta.johansson@fhs.gu.se

Berit Lindahl, docent vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan Borås
Tel: 033 435 4739
E-post: berit.lindahl@hb.se