Fortsatt och förstärkt Linnéstöd till forskningsmiljön LinCS

De internationella experterna som nu utvärderat Linnéstödet är eniga och övertygade: Linnéstödet har varit framgångsrikt. Expertpanelerna är imponerade av den höga kvalitet och den internationella konkurrenskraft som forskningen vid Linnémiljöerna uppvisar. Stödet har möjliggjort strategisk och långsiktig planering. Det har gett resultat. Forskarna har stimulerats att tänka i nya banor och vågat ta risker. Med vanliga korta bidrag hade deras spetsforskning varit svår att frambringa.

– Det här är en satsning som betytt mycket för oss på Bibliotekshögskolan. Bakgrunden till LinCS är det gamla LearnIT-programmet som finansierades av KK-stiftelsen. Framgångarna med det programmet har möjliggjort en spetssatsning i form av ett excellenscenter, säger Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Vid fyra av de 20 forskningsmiljöerna ser de internationella granskarna extra goda utvecklingsmöjligheter som motiverar ett ökat stöd, vilket bland annat gäller för LinCS (Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället). Det innebär en 10-procentig ökning av det årliga stödet.

Linnéstödet delades för första gången ut 2006. 20 starka forskningsmiljöer i Sverige, från alla vetenskapsområden, fick efter nationell konkurrens det tioåriga stödet. Den enda miljön vid Göteborgs universitet som då fick stöd var LinCS, vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, där även Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås ingår.

FAKTA

LinCS, Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället, etablerades 2006 genom samverkan av olika forskningsmiljöer vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Numera ingår även Chalmers tekniska högskola. Det vetenskapliga arbetet i LinCS är inriktat på empirisk forskning om lärande och interaktion i ett sociokulturellt perspektiv. Forskningen berör främst konsekvenserna av de nya medierna för lärande inom och utanför utbildningssystemet.

Excellensmiljö
En erkänd, strategisk, forskningssatsning på ett område som är internationellt framstående, ett spetsområde.

Läs mer
Pressmeddelande från Göteborgs universitet
Läs mer om LinCS