Siktet inställt på universitetsstatus – men då krävs samgående mellan tre högskolor

Under det senaste halvåret har flera oberoende förstudier genomförts för att analysera utvecklingsmöjligheter för lärosätena i Västra Götaland. Utredare på uppdrag av Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst har i olika former presenterat möjliga utvecklingsvägar för Västra Götalands högskolor.

Styrelsen för Högskolan i Borås menar att man i nuläget har följande alternativ att överväga:

  1. Fortsätta som ett självständigt lärosäte inom ramen för högskolans nuvarande form.
  2. Utveckla och etablera ett tredje universitet i Västsverige.
  3. Gå samman med Högskolan i Skövde.
  4. Gå samman med Chalmers tekniska högskola.

Styrelsen gör bedömningen att Högskolan i Borås är ett starkt lärosäte och att man, i jämförelse med många andra högskolor och yngre universitet, har goda förutsättningar som ett eget självständigt lärosäte. Trots det bör man överväga om den långsiktiga utvecklingspotentialen och konkurrenskraften för Högskolan i Borås verksamhet kan öka ytterligare inom ramen för något av de andra alternativen. Styrelsen menar också att det i Västsverige kan finnas unika förutsättningar att utveckla ett nytt universitet med Högskolan i Borås som en del, och därför ska det förslaget särskilt analyseras.

Tre högskolor krävs för universitet

För att bilda ett nytt universitet i Västsverige krävs sannolikt en total kapacitet som motsvaras av att tre högskolor går samman. Ett nytt lärosäte skulle därmed kunna skapas, med utbildnings- och forskningsverksamhet förlagd till tre campusorter. Högskolan i Borås, liksom övriga ingående högskolor, avvecklas då som egna myndigheter.

– Vår omvärldsanalys visar att omvandlingstrycket mot universitet och högskolor kommer att öka och vi vill gå stärkta ur en sådan process. Ytterst handlar det om att fortsätta kunna utveckla utbildning och forskning i vår region, säger rektor Björn Brorström.

Styrelsen för Högskolan i Borås har på sitt möte den 14 juni 2012 beslutat att ”rektor, i samråd med styrelsens ordförande, ska delta i överläggningar med andra lärosäten i syfte att utröna förutsättningar för Högskolan i Borås att utvecklas till ett universitet.”

Läs mer