866000 kronor till forskningen inom resursåtervinning

Förbättrad process för samrötning för biogasproduktion

Ett forskningsprojekt på Högskolan i Borås för optimering av biogasproduktion tilldelas 541 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Borås stad har tillsammans med Borås Energi & miljö AB satt upp ett mål om en fossilbränslefri stad. För att nå detta mål vill man öka biogasproduktion för att kunna få mer fordonsgas. För att komma dithän behöver man optimera processen för att få mer gas av samma råvaror som används redan idag för biogasproduktion. Man tittar också på hur andra nya råvaror kan komma in i processen.

Forskningsprojektet har som mål att utveckla lämpliga förbehandlingsmetoder av avfall som innehåller mycket lignocellulosa för att förbättra utbytet av biogas. Forskarna ska nu göra en teknisk och ekonomisk utvärdering av förbehandlingstekniker som sedan kan tillämpas direkt på befintliga anläggningar för biogasrötning.

-Avfallsfraktioner som är rika på lignocellulosa, exempelvis träavfall, har en stor potential och vi jobbar med dessa nya råvaror. Vi utvecklar lämpliga tekniker för förbehandling, annars går det inte att röta dessa råvaror. Vi tittar på hur det förbehandlade materialet fungerar i en samrötningsprocess, där dessa nya och förbehandlade lignocellulosarika avfall blandas med befintliga substrat. Utifrån de data vi får fram kan vi göra en ekonomisk utvärdering, säger Ilona Sárvári Horvath, docent i kemiteknik på Högskolan i Borås.

Textil biogasreaktor för hushållsbehov

Ett andra projekt har som mål att utveckla biogasreaktorer av textilier för att användas i hushåll, t.ex. att kopplas till en spis.

Detta projekt är en fortsättning på ett annat projekt där man avsåg att utveckla snabba rötningsbiogasreaktorer. En prototyp av en textil biogasreaktor i labbskala togs fram. Projektet väckte stort intresse internationellt i länder som Nigeria, Indonesien och Vietnam via nätverket Waste Recovery – International Partnership.

Biogasreaktorn ser ut som en pyramidformad textil ballong som fylls med det material, hushållsavfall, som ska rötas till biogas. Den ska sedan kunna kopplas direkt till exempelvis en spis, gaslampor eller mindre gasmotorer. Målet med projektet är att utveckla en fullskalig textil reaktor med en volym på cirka 1,4 kubikmeter och med en biogasproduktion på 1 kubikmeter gas per dag.

Projektet avser att bidra till förbättrad global miljö och avfallshantering och möjligheter att skapa exportmöjligheter för Sjuhärad.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad bidrar med 200 000 kronor.

Ett tredje bidrag på 125 000 kronor går till inköp av utrusning till forskning kring komposittillverkning.

Bidragen delas ut vid en ceremoni på Åhaga den 23 maj.

Se alla bidragsmottagare på Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats