Slutrapport om tvärprofessionell samverkan

– Resultatet visar att vårdplanering blir en allt mer specialiserad uppgift. Det innebär inte att patienter eller brukare automatiskt blir mer delaktiga. Men det blir lättare att samverka när de professionella kontakterna blir färre, berättar Angela Bångsbo som är en av författarna.

I slutrapporten sammanfattas i korthet två tidigare delstudier, som belyser hur organisations- och verksamhetsföreträdare ser på samverkan och patienters/brukares delaktighet liksom förutsättningar och hinder för deras medverkan vid vårdplanering.

Delstudie tre belyser hur vård- och omsorgspersonal kommunicerar kring patienters behov och sitt professionella ansvarsområde vid vård- och omsorgsplaneringsmöten. Reflektionsgrupperna i studien innehöll deltagare från kommun, primärvård samt slutenvård. Syftet med studien var också att beskriva om och vilka förändringar i synsätt som deltagarna upplevde före och efter ett planeringsmöte.

 

Rapporten, Tvärprofessionell samverkan för patienters/brukares delaktighet i vård- och omsorgsplanering, är ett resultat av FoU-projektet Samordnad vård- och omsorgsplanering med fokus på brukarperspektivet. Författare är Angela Bångsbo vid FoU Sjuhärad Välfärd och Eva Lidén vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Ta del av hela rapporten och läs mer om projektet på projektets webbplats:
Samordnad vård- och omsorgsplanering med fokus på brukarperspektivet