Budget 2013-2015 – ”Utmaningen blir att gasa och bromsa samtidigt”

– Högskolan i Borås är en av få högskolor som får ett ökat anslag under den kommande planeringsperioden, vilket är en bekräftelse på god kvalitet i verksamheten, säger rektor Björn Brorström.

I budgetpropositionen för 2013 presenterades högskolans anslag för utbildning och forskning för 2013-2016. För högskolans del innebär propositionen en ökning av det totala basanslaget med tre procent, från 484 miljoner 2013 till 500 miljoner 2016. Av de 500 miljonerna avser 441 utbildning och 59 forskning.

I Högskolan i Borås budget medför detta en ökad resurstilldelning till utbildning för flertalet av högskolans institutioner under perioden.

Rektor Björn Brorström konstaterar dock att ökningen är måttlig och inte täcker Högskolan i Borås kostnadsutveckling för de närmsta åren.  För en fortsatt positiv utveckling måste högskolan finna nya intäktskällor och öka den externa finansieringen av utbildning och forskning. I budgeten redovisar rektor ett antal åtgärder för att säkerställa en sådan utveckling. Förutom åtgärder för att stärka högskolans utbildning och forskning ska en översyn av det samlade verksamhetsstödet genomföras.

Planerade förändringar

Björn Brorström poängterar ändå att läget inte är så drastiskt. Det handlar om en planerad minskning i utbildningsuppdraget, något som högskolan känt till i flera år, och en planerad ökning av forskning på högskolan.

– Vi kommer att genomföra översyner och förändringar för att undvika oönskade konsekvenser för verksamheten, medarbetare och studenter.

– Vi klarar detta då det är i linje med de planeringsförutsättningar vi haft sedan tidigare, men det förutsätter att högskolans forskningsvolym ökar. Vår utmaning ligger nu i att gasa och bromsa samtidigt. Jag kan inte utesluta att det leder till omställningar som kommer att beröra anställda. 

Varför ska Högskolan i Borås satsa på en högre andel forskning?

– Det är ett sätt att välja väg och markera vart vi vill. Jag menar att en fortsatt framgång för Högskolan i Borås handlar om att öka forskningen till 40 procent från dagens 20 procent. Detta har ett direkt samband med våra ambitioner om universitetsstatus. Den tanken är nu mer konkret än tidigare. Vi för till exempel samtal om att inleda ett forskningsstrategiskt samarbete med Högskolan i Skövde.

Vilka direkta effekter får budgetförändringarna för personalen?

– Det är ännu för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser detta får. Men säkert kommer vi att behöva avvakta med anställningar och tillsättandet av vikariat.  För icke tillsvidareanställd personal kan det innebära förändringar.

– Det är förstås jättetråkigt om vi hamnar i lägen med konsekvenser på individnivå. Men vi gör vad vi kan för att så inte skall ske. Satsningen på forskning är däremot av utomordentlig stor betydelse för högskolans utveckling. Den delen av budgeten glädjer mig mycket.

Vad tror du om framtiden?

– Jag tror inte att de ekonomiska förutsättningarna från staten kommer att ändras särskilt mycket under de närmaste åren. Däremot har vi säkerligen förutsättningar för att öka den externa andelen av våra intäkter. Utbildningsuppdragen kommer att omfördelas en del utifrån regeringens mål för den högre utbildningen, men i övrigt tror jag att vårt behov av att bedriva verksamheten effektivare kommer att finnas kvar.

– Jag vill understryka att Högskolan i Borås ligger väldigt bra till om vi tittar på jämförbara lärosäten. Högskolan har ett högt och stabilt söktryck och en ekonomi i balans, avslutar Björn Brorström. 

 

Fortsatt beredning av budget

Vid styrelsemötet den 22 november ställde sig styrelsen principiellt bakom rektors förslag till anslagsfördelning och finansiering av verksamhetsstödet, men gav rektor i uppdrag att presentera en utvecklad analys av budgetens konsekvenser till styrelsens möte i februari. I budgetberedningen ingår att samverka med fackliga parter på såväl högskolegemensam nivå som på institutions- och enhetsnivå. Avsikten är att slutföra den fackliga samverkan fram till styrelsens behandling av budget i februari 2013.

Läs mer på rektors blogg.