”Chefskapet är skelettet, ledarskapet musklerna”

Ett gott ledarskap kräver en trygghet i vad det innebär att vara chef, och är förutsättningen för att utveckla ett bra ledarskap. Det menade Mats Nilsson, chefs- och ledarutvecklare på SKF Sverige och föreläsare vid höstens sista CAV-seminarium 22 november, om rekrytering i allmänhet och särskilt internrekrytering. Han har lett ett utvecklingsprogram för internrekrytering av första linjens chefer med målet att nya chefer ska känna sig trygga i sin roll och förstå vilka förväntningar som finns på dem. Bakgrunden till satsningen är att det tidigare var stor omsättning på nya chefer och att företaget därför såg att något behövdes göras.

– Första linjens chefer har en nyckelroll men har ofta väldigt mycket att göra och många medarbetare att vara chef för, säger Mats Nilsson.  Det är viktigt att ha en balans mellan att vara chef, med ett mandat uppifrån, och att vara ledare. Det är lätt att glömma bort chefskapet när man fokuserar på ledarskapet. Chefskapet är grunden, skelettet, och ledarskapet musklerna.

Minska omsättningen av chefer

SKF, grundat 1907 i Göteborg som Svenska kullagerfabriken, hade för några år sedan en mycket stor omsättning av produktionschefer som är första linjens chef med 20-50 medarbetare under sig. I genomsnitt slutade var fjärde produktionschef under ett år vid SKF Sveriges tillverkningsenheter, så kallade kanaler där produktionen är indelad i olika flöden. Endast få av dem valde att byta till en annan kanal, nya produktionschefer var inte alltid förberedda för rollen och de befintliga upplevde inte att de hade tillräckligt stöd uppifrån. Företaget hade svårt att behålla de nyrekryterade, ofta unga produktionscheferna. Eftersom de har en nyckelroll var det läge att se över situationen.

2008 sattes några mål upp att nå inom två år: minskad omsättning av produktionscheferna till 15 procent, ökad rotation inom SKF, bättre förberedda nya chefer och ett strukturerat program för produktionschefsstöd. En del blev det förberedande programmet PCP som Mats Nilsson ansvarar för och som nu genomförts två gånger. Totalt inkom ett fyrtiotal ansökningar som grovgallrades av personalchefer och tillverkningschefer, en nivå över produktionscheferna. Därefter gjorde det slutliga urvalet under en heldag med djupintervju, samtals-, grupp- och presentationsövning. 15 personer erbjöds slutligen att gå chefsutbildningen.

– Vi annonserade internt med kravprofil men beskrev programmet ganska allmänt för att inte bli för smala från början, säger han. Vi ville hitta personer med olika bakgrund och kompetens som kan passa på olika kanaler. De skiljer sig åt och vi har därför också infört en lönetrappa mellan kanalerna, som en slags karriärväg för produktionscheferna.

Själva PCP-programmet består av två tvådagars internat där mycket handlar om att lära känna varandra, eftersom produktionscheferna jobbar nära varandra. Fokus ligger på chef- och ledarskap. Dessutom ingår tio heldagar med fokus på de lagar och regelverk man måste kunna som chef. Av de 15 personer som hittills genomgått programmet har åtta fått jobb som produktionschef, en person har istället gått vidare som teamledare och övriga bedömdes inte passa för jobbet. Omsättningen av produktionschefer har minskat mer än målet som sattes upp.

– Målet med PCP är att bygga trygghet inför rollen som chef, säger Mats Nilsson. Det är viktigt att veta vad som förväntas av chefen, till exempel arbetsrätt och liknande frågor. Det är mycket tuffa beslut i vardagen på verkstadsgolvet. Däremot är det inte längre en typisk manlig miljö. Av de utbildade cheferna är tio kvinnor och fem män. Min förhoppning är också att utöka de interna chefsutbildningarna till att omfatta alla slags chefer. Det är viktigt med bra chefer på alla nivåer.