Festligt firande vid årets akademiska högtid

Det var med pompa och ståt studenterna hyllades under högtidseftermiddagen och det var många som fick ta emot utmärkelser. För den vackra musikunderhållningen stod artisten Niklas Andersson och pianisterna Mats Sköldberg och Staffan Biörklund-Jullander.

Rektor Björn Brorström poängterade i sitt tal till studenterna betydelsen av att fullfölja en högre utbildning och vikten av det självständiga examensarbetet.

– Att kunna problematisera, ifrågasätta och utöva kritiskt tänkande är viktiga färdigheter att ta med ut i arbetslivet för att kunna komma med nya perspektiv på arbetsplatserna.

Utvecklingsdirektör Staffan Lööf och rektor Björn Brorström.

Professor Lotta Dellve vid Institutionen för vårdvetenskap talade i sitt högtidstal bland annat om det partnerskap med verkligheten som Högskolan i Borås står för. Hon talade även om vikten av samarbete, empatisk förmåga och professionella synsätt.

– Vad ni än gör och hur ni än gör det – allt har en avgörande betydelse för ert framtida arbetsliv. Det är viktigt att tro på det ni lärt er här, det kommer att komma till användning.

Länsförsäkringar i Älvsborgs stipendium

Länsförsäkringar i Älvsborg har instiftat ett stipendium till bästa examensarbete vid högskolan.

– Vi tror väldigt mycket på studier och forskning. Det bidrar till ständiga förbättringar i samhället, menade Sten Lundqvist, vd, Länsförsäkringar i Älvsborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majid Jaffari var en av dem som fick ta emot Länsförsäkringar i Älvsborgs nya stipendium för bästa uppsats.

Andreas Hult och Elin Bornefalk (ej närvarande vid högtiden) fick utmärkelsen Bästa uppsats, civilekonomexamen 2012. De tilldelades även ett stipendium på 25 000 kronor att dela på från Länsförsäkringar i Älvsborg för samma uppsats.

Fyra uppsatser vid högskolan uppmärksammades och belönades med 25 000 kronor:

Civilekonomutbildningen, Institutionen Handels- och IT-högskolan
Elin Bornefalk och Andreas Hult: “The pursuit of strategic CSR – rethinking capitalism in developing countries”.
Motivering: Uppsatsen behandlar ett komplext problem kring hållbarhet i ett internationellt perspektiv och på ett sätt som gör den internationellt kommunicerbar.

Distriktssjuksköterskeutbildningen, Institutionen för vårdvetenskap
Beate Stien: ”Det är patienten som behandlas inte symtomet: Distriktssköterskans erfarenheter av det preventiva arbetet med patienter som har hypertoni”.
Motivering: Ämnesvalet är aktuellt och detta specifika val lyfter fram en av folksjukdomarna i Sverige, nämligen hypertoni d.v.s. högt blodtryck. Denna studie är en viktig del för fortsatt förbättring av distriktssköterskans yrkesutövning i mötet med patienter med högt blodtryck genom att utveckla det preventiva arbetet enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och stöd.

Ambulanssjuksköterskeutbildningen, Institutionen för vårdvetenskap
Tobias Molander och Kin Tran: ”Kvalitetsgranskning av svenska ambulanssjukvårdens behandlingslinjer rörande patienter med svår sepsis och septisk chock”
Motivering: Uppsatsen är högaktuell i relation till pågående organisationsproblematik inom svensk ambulansvård. Denna nationella kartläggning ger tyngd åt uppsatsens slutsatser och kan därför komma att vara vägledande i av hur ambulanssjukvården kan kvalitetssäkras och brister synliggöras.

Pedagogiskt arbete, Institutionen för pedagogik
Majid Jaffari: Utbildning och integration: om hur invandrade akademiker integreras inom högre utbildning. Magisteruppsats i pedagogiskt arbete.
Motivering: Uppsatsen behandlar ett aktuellt ämne med hög professionsrelevans där högskolans egen praktik utsätts för granskning. Den stimulerar till en vidare diskussion om en växande studentkategori.

Pedagogiskt pris

Högskolans Pedagogiska pris tilldelades i år Johan Eklund, lärare på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. 18 nomineringar till årets pris kom in, från både perrsonal och studenter. En arbetsgrupp bestående av Malin Alm, Studentkårens ordförande, Yvonne Ohlsson, stf. chef på Bibliotek & Läranderesurser och Martin Hellström, prorektor sonderade materialet och lade fram ett förslag till beslut till rektor.

– Det är mycket glädjande att vi fått in så många kvalificerade förslag. Det understryka vikten av undervisningen på Högskolan i Borås och den enorma insats våra lärare gör. Jag vill gratulera alla nominerade och årets pristagare som har fått priset i mycket hårt konkurrens från en enig jury, säger Martin Hellström.

– De skulle vara kul om intresset för det här priset är stort även fortsättningsvis och om fler kvinnliga lärare skulle föreslås, forsätter han.

Ur motiveringen till årets pris:
”Johan Eklund får priset för sin förmåga att som pedagog förklara även riktigt svåra och invecklade problem begripligt och intressant.”