Kurser diplomeras för integrering av hållbar utveckling

Diplom tilldelades de kurser som uppfyllt kraven för integrering av hållbar utveckling. Kursansvariga Kerstin Kolback (Läraren och demokratin), Lars Hedegård (Hållbar textil utveckling) och Björn Abelli (Systemutvecklare - roller, miljö och praktik).

– Vår verksamhetsidé ”Vetenskap för profession” har mycket att göra med hållbarhet. Det är naturligt för vårt lärosäte att bidra till en gynnsam utveckling på området, inledde Björn Brorström eftermiddagen med.

De tre kurserna som diplomerats är:

  • Systemutvecklare – roller, miljö och praktik, 7,5 hp (Systemvetar- och systemarkitekturutbildningen)
  • Läraren och demokratin, 30 hp (Lärarutbildningen)
  • Hållbar textil utveckling, 3 hp (Textil affärsutveckling med entreprenörskap)

Björn Abelli är en av de ansvariga för kursen ”Systemutvecklare – roller, miljö och praktik” som diplomerades.

– En kurs om hållbar utveckling måste fylla ett relevant syfte för den berörda studentgruppen. Vad är det för yrken de här studenterna kommer att ha i framtiden? Vi vill ge dem en bild av hur det är att jobba som systemutvecklare och vilka krav på hållbar utveckling som kommer att ställas i arbetslivet. Samtidigt vill vi också ge studenterna kunskap som de kan ta med ut till sina framtida arbetsgivare. Hela samhället präglas idag av de här perspektiven, säger Björn Abelli.

Ett av högskolans miljöledningssystems mål att man ska ha HU-diplomerade kurser inom alla utbildningsprogram. Institutionerna har kunnat nominera kurser och en bedömningsgrupp bestående av Ulla Eriksson-Zetterquist, Martin Hellström, Jonas Larsson, Kennert Orlenius och Ilona Sárvári Horváth, med Birgitta Påhlsson som sekreterare har tagit beslut om vilka kurser som nått upp till de höga kraven på integrering av hållbar utveckling.

 

Motiveringar:

Systemutvecklare – roller, miljö och praktik, 7,5 hp (Grundnivå)
Kursplanen är föredömlig i form av tydliga lärandemål där samtliga tre perspektiv om hållbarhet är integrerade. Lärandemålen liksom angivna examinationsuppgifter främjar en problematiserande hållning och kritiskt tänkande. Detta tillsammans med möjligheten att välja litteratur befrämjar en hög grad av studentdelaktighet.

Hållbar textil utveckling, 3 hp (Grundnivå)
Kursplanens mål och innehåll uttrycker ett tydligt helhetsperspektiv om hållbar utveckling (etiskt, miljömässigt och socialt), vilket också betonas i examinationsuppgiften. Kursens utformning främjar också studenters delaktighet och kritiska tänkande genom att analysera, värdera och tillämpa kunskaper som förväntas tillägnas i kursen. Examinationsformer och litteratur ligger också i linje med denna inriktning.

Läraren och demokratin, 30 hp (Grundnivå)
Kursen kopplar på ett tydligt sätt samman politiskt filosofiska frågor om mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljöfrågor, både i målformuleringar, innehållsbeskrivningar, examinationsformer och litteraturval. Begreppet hållbar utveckling är tydligt framskrivet och aktualiseras utifrån flervetenskapliga perspektiv. Kursen betonar både lokala och globala perspektiv. Det finns ett tydligt fokus på handlingsberedskap, problematisering och analys för att främja hållbar utveckling – även om den kritiska ansatsen är mer implicit än explicit framskriven.

Läs mer

Högskolan i Borås miljöcertifierad

Text och foto: Ida Borenstein