Lärarutbildningskonferens: "Vad lärarna tänker spelar roll"

(Ser du inte ett bildspel ovan, prova att läsa artikeln via denna länk istället)

Högskolans prorektor, professor Martin Hellström, inledningstalade och underströk vikten av ett inkluderande tänk i utbildning och samhälle. Han tog sammanfogandet av ett delat Tyskland som ett exempel på inkludering, där risken kan vara att inkludering sker på den starkare och initierandes villkor. Konferensens talare ramades in av stora fotografier tagna av förskolebarn. Bilderna var lånade från utställningen ”Små barns bilder” på konstmuséet arrangerad av Fredric Gieth (mer om utställningen via länk nedan). 

– Det är en fantastisk möjlighet att få arrangera denna konferens, sade Julie Allen, gästprofessor vid Högskolan i Borås och knuten till University of Birmingham, som också talade på konferensens första dag. Det har varit intressant att få ta del av olika erfarenheter och perspektiv på hur lärarutbildning organiseras och kan organiseras i framtiden från exempelvis Norge och Österrike.

– Inkluderande utbildning blir allt mer viktigt och uppmärksammas i utbildningen av framtida lärare. Prorektor Martin Hellström sade något viktigt inledningsvis, inkludering är en global fråga som är central för samhället. Det handlar inte bara om särskilda behov – det handlar om hur vi förstår och förhåller oss till mångfald: kultur, identitet och etnicitet, sade Julie Allen.

– Lärosäten är inte neutrala, vi har ett socialt och moraliskt ansvar, sade Bengt Persson, professor vid Institutionen för pedagogik och en av huvudtalarna vid konferensen.

Vad lärarna tänker om elever spelar roll

Ivo Brunner, professor och rektor vid Pädagogische Hochschule i Voralberg i Österrike talade om inkludering som en vägledande princip för de stora förändringar och uppdateringar som lärarutbildningen i landet står inför.

Ivo Brunner, Bengt Persson och Amanda Watkins har deltagit i ett treårigt europeiskt projekt, ’Teacher Education for Inclusion, som nyligen avslutats och presenterats.

Amanda Watkins, projektledare vid European Agency for Development in Special Needs Education, berättade om det nyligen avslutade projektets rekommendationer, bland annat att öka rekryteringen av lärarstudenter med annan bakgrund än den gängse. Elever från hela Europa har berättat om sina erfarenheter för European Agency och Amanda Watkins visade flera citat.

– Det är vad lärarna tror och tänker om oss som spelar roll, sade en elev.

Två innehållsrika dagar

Efter onsdagens föreläsningar och diskussioner bjöds det på middag samt underhållning signerat bandet Afrovikingz. Exempel på ett framträdande från kvällen kan du se nedan.

Konferensen fortsatte under torsdagen då representanter från Skolverket presenterade nuläget för lärarlegitimationsfrågan, lärar- och förskolelyften samt redogjorde för en aktuell tidsstudie av lärares arbetstid.

Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting inledde en diskussion om dimensioneringen av lärarutbildningsplatserna i landet som följdes av en engagerad dialog.

– Det framkom tidligt att konferensdeltagarna upplever att lärarutbildningarna i landet själva bär ansvaret för dimensioneringen, sade Iréne Arvidsson, biträdande prefekt vid Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås.

RuC-nätverket träffades under konferensens båda dagar. Under onsdagen fokuserade man på Medie- och informationskunnighet (MIK) utifrån UNESCO:s ramverk som nyligen presenterats på svenska. Medverkande aktörer var representanter för Skolverket och Filmpedagogerna från Folkets Bio. Den andra dagen ägnades åt samarbetet med Skolverket, som närvarade och gav en inblick i det interna arbetet på myndigheten. Den bild som framkom visade på den komplexitet och utmaning som det är att arbeta i en statlig myndighet, som ska omsätta de politiska intentionerna i handling.

Separata överläggningar och diskussioner hölls också i nätverken för Rektorsutbildarna, Utbildningsledarna och Lärarutbildningskonventet.

Text och foto: Martin Karlsson