Inriktningen för högskolans organisationsutveckling nu beslutad

Till underlag för beslutet låg bl.a. den situations- och behovsanalys som högskolans ledningsgrupp har genomfört. Inriktningsbeslutet innebär att den första fasen i arbetet nu är avslutad.

Målen för Högskolan i Borås är att bli ett komplett och autonomt 60:40-lärosäte med studenten i centrum. Styrelsen anger i inriktningsbeslutet att den nuvarande organisationen ska prövas mot ett nytt alternativ, som bättre kan svara mot externa villkor och formulerade interna mål.

– I det utvecklingsskede som Högskolan i Borås just nu befinner sig ser jag det här beslutet som ett naturligt steg framåt. Ett av de viktigare målen är att få till större samverkan mellan de nuvarande institutionerna, säger styrelseordförande Roland Andersson.

Rektors planer för fortsatt process

Björn Brorströms planer för den fortsatta processen håller just nu på att ta form. I förslaget kommer processen att bedrivas i projektform med rektor som uppdragsgivare och en projektledning kommer att sättas samman, bland annat med två projektsamordnare. Till projektledningen knyts referensgrupper för förankring av förslag.

Björn Brorström poängterar vikten av öppenhet i den här processen.

– Nu går vi in i en fas där vi ska ta ställning till olika alternativ och utreda de olika alternativens fördelar och nackdelar. Intervjuer av olika slag kommer att genomföras under våren för att det i höst ska kunna presenteras olika förslag. Sedan ska en öppen diskussion pågå i hela organisationen för att komma fram till vilket alternativ som är det bästa. 

– Detta handlar i första hand om kärnverksamheten men också om hur vi organiserar stödverksamheten så att den svarar upp till kärnverksamhetens behov och de höga ambitioner vi har på Högskolan i Borås. 

Projektledningen kommer att få i uppdrag att vara ta fram förslag till rektor inför beslut i projektet, såsom budget, närmare tidsplan, kommunikationsplan, sammansättning av referensgrupper etc. Dessutom ska projektledningen ge förslag på framtida organisationsstruktur, både för kärnverksamheten och för verksamhetsstödet.

Vilka personer som ska ingå i projektledningen samt vara projektsamordnare kommer att beslutas senare. Innan rektor tar beslut om den fortsatt processen samt bemanningen ska detta förhandlas med de fackliga parterna.

Läs mer

Läs hela beslutet 
Se tidsplan och beslut
Allt du behöver veta om organisationsutvecklingen

Text: Ida Borenstein