Projektgruppen redovisar förslag på ny organisation

På måndagen den 19 augusti presenterades förslagen för högskolans ledningsgrupp och kvalitetsrådet, på tisdagen för fackliga parter och skyddsombud.

– Vi presenterade det förslag som efter värderingsprocessen fick högst värden och starkast argument – och de fyra andra förslag som också fick goda värden i den sammanvägda analysen. Vi gav även övergripande förslag på principer för organisering, säger Lotta Dellve, ordförande för projektgruppen.

Därefter fick övriga referens- och analysgrupper ta del av förslagen och materialet.

Förslag för organisering av kärnverksamhet och stöd

Här nedan följer kort information om projektgruppens huvudförslag. Projektgruppen kommer att arbeta med områdesbenämningar i nästa fas av projektet.

Förslag A – projektgruppens förslag:

Tre områden föreslås:
- Design, Teknik och Management
Här ingår verksamheter inom Ingenjörshögskolan, Textilhögskolan samt de verksamheter vid Handels- och IT-högskolan som arbetar med företagsekonomi och management med inriktning mot handel och näringsliv.
- Hälsa, Personal och Ledning
Här ingår de verksamheter som idag finns inom Institutionen för vårdvetenskap samt de verksamheter vid Institutionen för pedagogik som arbetar med arbetsvetenskap, psykologi och sociologi och de verksamheter vid Handels- och IT-högskolan som arbetar med ledarskap, administration och förvaltning i offentlig sektor.
- Information, Lärande och Bibliotek
Här ingår de verksamheter som idag finns inom Bibliotekshögskolan samt de verksamheter vid Institutionen för pedagogik som arbetar med lärarutbildning och de verksamheter vid Handels- och IT-högskolan som arbetar med informatik.

Fördelar med förslag A är att organisationsstrukturen stärker befintliga forskarutbildningsrättigheter, att det finns en stabil professionsutbildning inom varje område, det stärker samarbeten i befintliga utbildningsprogram, de underlättar uttryckta rekryteringsproblem av forskare, varumärken/profilområden kan stärkas, det finns stärkta förutsättningar att attrahera studenter eller kompensera framtida minskade utbildningsbehov, det understödjer samarbeten inom områden (dock inte alla) och att det finns förutsättningar för ekonomi i balans. Svagheter med förslaget är bland annat att forskarutbildningsrättigheter saknas i ett område och att det finns samarbeten i forskningen och utbildningen som ej stärks genom strukturen.

Förslag B – projektgruppens förslag:

Förslaget är likt förslag A men istället föreslås två områden. Ett område med Information, Lärande och Bibliotek (identiskt med ovan) och ett område där de övriga ingår. Fördelar är bland annat att fler samarbeten mellan flera institutioner understöds. Nackdelar är bland annat att det blir ett större område med risk för flera mer självstyrande ”underområden” samt svårigheter att leda ett så stort område med så olika kunskapsfält.

Förslag C – projektgruppens förslag:

Detta förslag delar in högskolans kärnverksamhet i två områden. Ett område som fokuserar på utbildning och forskning inom offentlig verksamhet, ett område som fokuserar på mer privat verksamhet. Fördelar är samordning och kompetensvinster i utbildning och forskningen. Nackdelar är bland annat att det blir två stora områden men framförallt att det är få verksamheter (och därmed utbildningar) som är mer renodlat offentliga eller privata idag.

Projektgruppen analyserade även rektors förslag och förslag från prefekterna på samma sätt utifrån de beslutade effektmålen och principerna för högskolans omorganisering. Samtliga förslag hade starka fördelar och även nackdelar. Förslag A hade starkast argument enligt den analysmodell som projektledningsgruppen använde sig av.

Under vecka 34-35 prövas förslagen i referens- och analysgrupper. Under vecka 36 analyseras och sammanvägs synpunkterna och rapporten för Fas 2a slutförs.

Projektgruppens förslag på hur verksamhetsstödet ska organiseras

Projektgruppen har observerat att frågan om verksamhetsstöd engagerar många medarbetare (både inom verksamhetsstödet och kärnverksamheten) både lokalt och centralt i den nuvarande organisationen.

Projektgruppen föreslår att verksamhetstödet organiseras enligt tre övergripande principer:

• Ett behovsorienterat verksamhetsstöd

• Verksamhetsstödet placeras både lokalt och centralt

• En (1) sammanhållen strategisk organisering, planering och resursfördelning av verksamhetsstödet

Analysen som syftar till att identifiera vad som placeras lokalt respektive centralt kommer ske i Fas 2b, dvs under hösten 2013.

Vad händer nu?

Efter att projektgruppen fått in synpunkter från referens- och analysgrupperna, fredagen den 30 augusti, arbetar gruppen vidare med analys och delrapport. I vecka 35 planeras arbetet i Fas 2b som innebär att utarbeta mer detaljerade förslag.

Öppna workshops för alla anställda

När högskolans organisationsutveckling nu går in i nästa fas, 2b, bjuds alla anställda och studenter in till workshops. Tisdagen den 17 september kl. 9-12 och onsdagen den 18 september kl. 13-16 vill projektledningsgruppen ha medarbetarnas synpunkter på hur organisationsutvecklingen kan fungera i praktiken.
Läs mer och anmäl dig här.

Synpunkter

Har man som anställd synpunkter eller frågor om organisationstutvecklingen är man välkommen att kontakta någon i projektledningsgruppen.