Goda framtidsutsikter för flera akademikeryrken

I rapporten ”Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker 2018” gör Sacoförbunden prognoser för ett antal akademikeryrken. Där står det att akademiker generellt sett har lättare att få jobb än personer med kortare utbildning. Det framgår också att arbetslösheten bland akademikerna är lägre än genomsnittet.

De yrken som har prognostiserats i rapporten delas in i tre områden: liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben. Yrkena bibliotekarie, lärare, ekonom och systemvetare hamnar alla i området balans. Det innebär att det om fem år antagligen kommer att råda balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft – det kommer att finnas ungefär lika många utbildade som det finns arbeten.

Läs hela rapporten här.

Text: Anna Kjellsson