Högskolor ska bli bättre på strategisk samverkan

– Idag sker mycket av samverkansarbetet på lärosätena på projektnivå eller på en operativ nivå. Vi vill genom att använda en särskild modell få till ett mer strukturerat sätt att arbeta med samverkan. Tanken är att låta institutionsnivå och projektnivå hänga ihop med den lärosätesövergripande, strategiska nivån, förklarar Staffan Lööf som är utvecklingsdirektör på Högskolan i Borås. 

CARENA, Collaboration Arenas handlar om att hitta mötesplatser där forskning, utbildning och omvärld kan mötas. Alla medlemmar i projektet ansvarar för egna delprojekt och för Högskolan i Borås del handlar det dels om det nya Textile Fashion Center.

– Där ska vi ta reda på hur detta center ska utvecklas på bästa sätt för att faktiskt fungera som den mötesplats vi vill att det ska bli.

Ett andra projekt är Innovationsplattform Norrby, som handlar om att tvärvetenskapligt och i samarbete med flera aktörer i Borås stad bygga upp en hållbar stadsdel.

 

Fakta

I regeringens senaste två forsknings- och innovationspropositioner läggs större vikt än tidigare vid nyttiggörande av forskning.

Som ett led i detta har VINNOVA fått i uppdrag av regeringen att verka för att  kunskapstriangeln (utbildning, forskning och innovation) implementeras i den svenska högskolesektorn. Detta påbörjades hösten 2012 med en serie workshops och mynnade ut i en utlysning om strategisk samverkan.

VINNOVA och Vetenskapsrådet (VR) har dessutom tillsammans fått i uppdrag av regeringen att hitta kriterier för att utvärdera samverkan, för att utifrån dessa kriterier dela ut en viss andel av sina forskningsmedel. Staffan Lööf är Högskolan i Borås representant i gruppen som jobbar med detta.

Text: Ida Borenstein
Foto: Henrik Bengtsson