Rapport från årets sista styrelsemöte

Vid styrelsemötet var den nya organisationen en informationspunkt där rektor berättade om turordning och kommande process för arbetet.

– Det som är riktigt bra med projektledningsgruppens förslag är att vi stärker utbildningarna och att det skapas kompletta akademiska miljöer. När ett av våra mål är att sätta studenten i centrum får vi inte nöja oss med att ha god kvalitet på våra utbildningar utan vi måste sträva mot hög kvalitet, säger Björn Brorström.

I januari redovisar rektor sitt förslag på ny organisation utifrån projektledningsgruppens rapport.

Läs mer om organisationsförslaget i en separat nyhet.

Utvärderingar av ingenjörsutbildningar

Efter Universitetskanslersämbetets utvärderingar av högskolans 15 ingenjörsutbildningar stod det klart att åtta av dem fick betyget bristfällig kvalitet. Åtgärder för att komma till rätta med detta har nu påbörjats.

– Våra ingenjörsutbildningar är starkt praktikorienterade men utvärderingsmodellen tar till stor del fasta på teori, vetenskapliga metoder och klassiska akademiska krav. Där har vi i flera av våra utbildningar inte nått upp till målet vilket är något vi självklart måste rätta till. Vi är stolta över vår praktiska inriktning men måste nu se till att studenterna även får en bättre teoretisk skolning, berättar Björn Brorström.

I oktober 2014 ska åtgärderna vara genomförda för att få godkänd kvalitet på utbildningarna.

– Det är värt att notera att gemensamt för de sju utbildningar där det gått väl för oss i utvärderingarna att är alla är forskningsanknutna, och ett syfte med vår pågående organisationstutveckling är just att forskningsanknyta alla våra utbildningar.

Budgetuppföljning 2013

Styrelsen bedömer att Högskolan i Borås har en god ekonomi och bra redovisning. Eftersom högskolan har ett stort myndighetskapital har delar av det kapitalet under tre år i rad använts till strategiska satsningar, såsom forskningsprogram och Textilhögskolans flytt till Textile Fashion Center. Även 2014 kommer en del av kapitalet att användas för särskilda satsningar.

Studentkåren informerar om studiesociala aktiviteter

En stående punkt på styrelsemötet är en dragning från studentkåren om hur de arbetar med studiesociala frågor, vilka aktiviteter som gjorts och som är på gång.

– Det är värdefullt för oss i styrelsen att få höra studenternas perspektiv, säger styrelseordförande Roland Andersson och fortsätter:

– Vi i styrelsen har dessutom diskuterats hur vi skulle kunna hjälpa studentkåren att få fler medlemmar. Som arbetsgivare ser jag det som en fördel om en arbetssökande person har varit kåraktiv, det är helt enkelt bra för CV:t.

 

Läs mer

Rektors blogg om styrelsemötet

Högskolans styrelse

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf Nilsson