Unikt ID ökar säkerheten för forskare

– Tanken är att oavsett om det finns en person med samma namn som du som är verksam inom samma fält, eller om du byter namn efter giftermål eller flyttar, så ska du alltid ha samma identifikation. Detta kan uppnås genom ett ID från organisationen ORCID, berättar Svante Kristensson, chef för Bibliotek & läranderesurser (BLR).

ORCID står för Open Research & Contributor ID och är en internationell intresseorganisation som jobbar med att skapa unika identifikationer för forskare. Målet är nu att alla lärosäten i Sverige ska ansluta sig till ORCID och det finns idag ett stort intressenätverk som jobbar med frågan nationellt.

– Högskolans ledningsgrupp har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en förstudie om hur vi på högskolan på bästa sätt ska gå tillväga för att ansluta oss till ORCID. På BLR-rådets senaste möte den 11 december inhämtade vi synpunkter från institutionernas rådsdeltagare. Arbetsgruppen leds av Pieta Eklund på BLR.

Många missförstånd kan undvikas

Tanken är att biblioteket inte ska behöva bygga upp en helt ny databas utan att kopplingar kan göras till befintliga databaser i organisationen. Därför ingår även personer från Personal- och IT-avdelningen i arbetsgruppen. En pilotgrupp med forskare kommer i nästa steg att utses för att testa systemet med unika ID.

ORCID
ORCID (Open Research & Contributor ID) är en internationell intresseorganisation som jobbar med att skapa unika identifikationer för forskare. Läs mer: http://orcid.org/

Rent praktiskt kommer ORCID att fungera som så att man när man till exempel lägger in en publikation i BADA finns ett fält där man fyller i sin identifikationskod. Samma sak gäller när man ansöker om finansiering för sitt forskningsprojekt.

– Detta kommer att göra så att många missförstånd kan undvikas och man kan enkelt följa en forskares hela publiceringshistorik, säger Svante Kristensson.

Rådet för BLR
Bibliotek & Läranderesurser består av verksamheterna biblioteksservice och studentservice. Chefen för BLR, Svante Kristensson, har ett råd knutet till sig, Rådet för Bibliotek & Läranderesurser. Lär mer om rådets syfte och medlemmar: http://www.hb.se/Biblioteket/Om-Bibliotek-och-laranderesurser/Radet-for-BLR/

Uppdaterad forskningsdatabas efterfrågas

Parallellt med ORCID-projektet ska samma arbetsgrupp även undersöka hur systemet CRIS kan byggas upp på högskolan. CRIS, som står för Current Research Information System, är en databas som nu efterfrågas alltmer av forskningsfinansiärer. Det handlar om en uppdaterad, tydlig historik över ett lärosätes alla forskningsområden, forskningsfinansiering och över vilka personer som är knutna till vilka områden och projekt. Man ska även här kunna se resultat av forskningen.

– CRIS håller nu på att bli standard i Sverige och snart kommer alla forskningsfinansiärer att efterfråga den sorts uppdaterade och tydliga överblick som ett sådant system kan ge. Det är alltså viktigt för högskolans framtida forskningsambitioner att vi följer utvecklingen, säger Svante Kristensson.

I arbetsgruppen ingår:

Pieta Eklund
Olof Harbecke
Annika Bergman
Maria Kantvik
Mikael Furth
Daniel Sandbecker

Text: Ida Borenstein
Foto: Henrik Bengtsson