Nationellt uppdrag: ledarutbildning i äldreomsorg

Det är Socialstyrelsen som på uppdrag av regeringen har upphandlat uppdragsutbildningen, som omfattar 30 högskolepoäng på kvartsfart och sträcker sig över två år.  Utbildningen vänder sig till enhetschefer och ledare med motsvarande ansvar inom kommunal och privat äldreomsorg.

Institutionen för vårdvetenskap ger, tillsammans med FoU Sjuhärad – Välfärd, utbildningen i region syd, som sträcker sig från Västra Götaland i norr till Skåne i söder.
Utbildningen erbjuds också av Göteborgs universitet och Hälsohögskolan i Jönköping, som andra- respektive tredjeleverantör.

Kursen beskrivs i av Socialstyrelsen som en tvärdisciplinär kurs som ska ge kunskaper om organisationens och ledarens roll inom äldreomsorgen.

Så här skriver Socialstyrelsen i anbudsunderlaget:

”Kursen ska stödja enhetschefens utveckling som ledare. Den ska utgå från ett operativt ledarskap med fokus på medarbetarskapet. Deltagarna ska få verktyg som kan användas i verksamheten. Kunskaper om metoder och arbetssätt för styrning, upphandling, uppföljning samt förändringsarbete ska ingå. Utbildningen ska också ge deltagarna kunskaper och förmågor så att ledare och personal tillsammans systematiskt kan utveckla och förbättra verksamheten. Utbildningen ska förmedla hur den nationella värdegrunden för äldreomsorgen kan omsättas i praktiskt arbete i verksamheterna.”

Utbildningen beräknas starta hösten 2013, såvida ingen överprövning av tilldelningsbeslutet görs, meddelar Socialstyrelsen.


Fotnot: Högskolan i Borås ger sedan tidigare på uppdrag av Socialstyrelsen ”Att leda och arbeta utifrån nationella värdegrunden för äldre” 7,5 hp. Anmälan till sista omgången är öppen 4 mars till och med 15 maj