Högskolan i Borås och SÄS inleder långsiktigt samarbete

Två nöjda herrar, Björn Brorström och Thomas Wallén, med det underskrivna samverkansavtalet.

– Det här är ett unikt samarbete, säger rektor Björn Brorström. Mötena mellan våra ledningsgrupper har varit stimulerande och konstruktiva. Jag tror att denna samverkan har potential att på sikt skapa både nationellt och internationellt erkänd forskning.

Den 4 februari 2013 signerade sjukhusdirektör Thomas Wallén och Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås, den avsiktsförklaring som är resultatet av möten och diskussioner under framförallt förra året mellan sjukhusledningen och ledningsgruppen på högskolan. Parterna är nu överens om att, som det formuleras i dokumentet, ” utveckla ett konstruktivt och dynamiskt samarbete som leder till att utbildning och forskning utgör tydliga drivkrafter som skapar förutsättningar för innovation vilket ger potential till förnyelse och utveckling för att möta framtidens utmaningar”.

– Vi ”tjuvstartade” samarbetet redan hösten 2011 med Ingenjörshögskolan vilket ledde fram till utbildningssatsningen ”optimera flöden” under 2012, säger sjukhusdirektör Thomas Wallén. Vi har sett en fantastisk potential i samarbetet med Ingenjörshögskolan och jag är säker på att alla övriga institutioner kommer att bidra till såväl SÄS som Högskolans utveckling.

Bakgrunden till samarbetet är att både Högskolan i Borås och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är relativt stora offentliga kunskapsorganisationer som genom att utnyttja varandras kompetenser kan höja kvaliteten och effektiviteten i sina verksamheter. Ett samarbete kan skapa unika och relevanta utbildnings- och forskningsmiljöer. En förhoppning är att det i sin tur kan attrahera kompetent personal till Borås och Sjuhärad.

Samarbete med alla institutioner

Alla sex institutioner på Högskolan i Borås kommer att vara involverade, inte ”bara” Institutionen för vårdvetenskap som SÄS sedan länge samarbetar med utan också bland annat Textilhögskolan och Ingenjörshögskolan.

– Samarbetet med Ingenjörshögskolan känns naturlig efter våra erfarenheter under 2012 och med Textilhögskolan kommer vi att få vara med i den absoluta internationella framkanten i en otroligt spännande utveckling av smart textiles i vården, säger Thomas Wallén.

Nu kommer ledningsgrupperna för högskolan och SÄS träffas en gång per termin för att ta ställning till nya projekt och uppföljning av påbörjade projekt, och för idé- och informationsutbyte. Däremellan bedrivs de olika identifierade utvecklings- och forskningsområdena i lämpliga konstellationer där arbetet pågår över tid.

Några exempel på samarbetsprojekt som är påbörjade eller på idéstadiet

Organiseringsmodeller. En grupp forskare följer under tre år 2012-2015 hur lean som metod för verksamhetsutveckling införs på sjukhuset. Framförallt handlar studien om att identifiera hur införandet av lean påverkar de anställdas arbetsförhållanden, hälsa, engagemang och prestation på kort och lång sikt.
Vårdrummets funktioner och funktionalitet. Ett utvecklat vårdrum är tillika en arena för möte, behandling och vård utifrån olika perspektiv, utöver innehåll och form.
Inkludering/patientens delaktighet. En viktig framgångsfaktor är att utveckla och implementera sådana arbetssätt som i en djupare mening handlar om att skapa patientens delaktighet.