Högskolans professor väljs in i Vetenskapsrådet

− Detta är ett mycket hedrande och fint uppdrag, både för mig personligen och för Högskolan i Borås, säger Mohammad Taherzadeh som under 2013 axlar ansvaret att leda den grupp av ledamöter som ska granska ansökningar om forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Mohammad Taherzadeh driver forskningen inom bioteknik inom forskningsområdet resursåtervinning vid Institutionen Ingenjörshögskolan. Uppdraget från Vetenskapsrådet erbjöds honom bland annat för hans kompetens både inom kemiteknik och bioteknik.

Vetenskapsrådets beredningsgrupp inom bioteknik, kemiteknik och miljöteknik sätts nu samman för att sedan granska alla de ansökningar som lämnas in under 2013.

Vad innebär uppdraget för din egen forskning?

− Under tiden man är ledamot i beredningsgruppen kan man inte själv ansöka om anslag till sin forskning. Jag fick anslag i den stora utlysningen förra året till ett fyraårigt projekt som löper på som vanligt.

 • Vetenskapsrådet lyder under Utbildningsdepartementet. I dess uppdrag ingår att:
 • - fördela medel till forskning
 • - identifiera forskningsområden för strategiska satsningar i samråd med andra forskningsfinansiärer
 • - arbeta med analys, utvärdering och strategiska frågor som rör forskning och forskningsfinansiering i ett nationellt och internationellt perspektiv
 • - främja kommunikation mellan forskare inom olika områden, och mellan forskare och det övriga samhället
 • - främja mång- och tvärvetenskaplig forskning
 • - göra forskningsresultat tillgängliga och se till att de når de områden i samhället där de kan komma till nytta, till exempel inom utbildning, sjukvård och i näringsliv
 • - ge råd till regeringen i forskningspolitiska frågor
 • - sträva efter ökat nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom forskningssamhället
 • - främja genusperspektiv i forskningen
 • - ha ett övergripande ansvar för frågor som rör etiska krav på forskningen
 • - verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i forskarsamhället
 • - öka förståelsen för grundforskningens betydelse i samhället

Finns det några fördelar med att sitta i beredingsgruppen i Vetenskapsrådet?

− Det är en fördel eftersom man får en överblick på den forskning som bedrivs inom området. Nackdelen skulle i så fall vara att det är ett tidskrävande uppdrag. Över 100 ansökningar väntas komma in under årets ansökningsomgång.

Att bli upptagen i Vetenskapsrådet är ett av de mest hedrande uppdrag man som forskare kan få i Sverige och det visar på framgång i den forskargärning man åstadkommit. Att en ledamot från en mindre högskola upptas i Vetenskapsrådet är mycket sällsynt.