Högskolan i Borås bäst på tillgänglighet

Anita Lindahl är samordnare för studenter med funktionsnedsättning och studentombudsman på Studentservice som hör till enheten Bibliotek & läranderesurser vid Högskolan i Borås.

– Det är ett oerhört glädjande besked att Högskolan i Borås har fått så högt betyg. Det betyder mycket för alla som besöker oss och för hela staden Borås. Det är många avdelningar och personer som är involverade i arbetet med de här frågorna på högskolan och alla har dragit sina strån till stacken och hjälpt till att nå det här positiva resultatet.

Central samordning betydelsefull

Anita Lindahl pekar på den förändring i arbetet som skett sedan 2010. Tidigare fanns ingen central organisation för arbetet kring tillgänglighetsfrågor på Högskolan i Borås utan arbetet låg utspritt på flera enheter.

– Sedan vår samordnare för lika villkor, Linda Borglund, tillsattes och en arbetsgrupp skapades har vi kunnat jobba med områdena tillgänglighet, jämlikhet och mångfald på ett mycket effektivare sätt. Policys och handlingsplaner har tagits fram som inneburit att vi har kunnat titta närmare på våra problemområden och systematiskt förbättra insatserna där det verkligen har behövts.

Som exempel på områden på högskolan där tillgängligheten har förbättrats för personer med funktionsnedsättning nämner Anita Lindahl kommunikationssidan där kompetensen ökat och man till exempel idag inte har några problem med att ta emot telefonsamtal från personer med alla slags funktionsnedsättningar. Ett annat exempel är Textilhögskolans flytt till nya lokaler i höst. Där har man från början kunnat tänka på de här frågorna vilket gör att tillgängligheten kommer att förbättras radikalt för institutionen.

Men bara för att högskolan nu fått bra betyg i Handisams undersökning betyder det inte att det är dags att luta sig tillbaka.

– Jag brukar säga att ett gott omdöme förpliktigar. Vi måste fortsätta att sträva efter ytterligare förbättringar. Det gäller att inte glömma sakfrågorna och det är viktigt att upprätthålla de goda omdömena vi fått, avslutar Anita Lindahl.

Text: Ida Borenstein

Fakta från Handisam:

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige. Verksamhetsidé är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

33 högskolor och universitet har jämförts i Handisams enkätundersökning om grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hälften av högskolorna har tagit kliv framåt jämfört med förra året. Störst framsteg står Högskolan i Dalarna för som nu har ökat från tre till nio poäng. Högskolan i Skövde, som backade starkt förra året, har nu åtta poäng vilket är en fördubbling från i fjol.

Sex högskolor har backat i tillgänglighetsarbetet. Göteborgs universitet, som hade full pott förra året, har liksom Mittuniversitetet tappat mest, hela fyra poäng var.

Sedan tolv år tillbaka finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den. Det handlar bland annat om att alla delar av lokalerna lätt ska kunna nås med rullstol, att allergiframkallande produkter tas bort eller att information kan tas fram på punktskrift.

– Det är oerhört viktigt att landets högskolor inte utesluter människor på grund av att de har en funktionsnedsättning. Det är bra att arbetet för ökad tillgänglighet går framåt på många högskolor. Utbildning är avgörande för att fler personer ska komma i arbete och kan skapa verklig delaktighet i samhället, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Öppna jämförelser                                  

www.handisam.se/oppnajamforelser
Du kan bland annat jämföra hur domstolar, högskolor, länsstyrelser, museer, polismyndigheter och departement arbetar.