Högskolan i Borås klarar sig bra vid granskning

DO (Diskrimineringsombudsmannen), har granskat hur 19 svenska högskolor lever upp till diskrimineringslagen. DO har utgått ifrån tredje kapitlet i diskrimineringslagen som behandlar hur en arbetsgivare ska arbeta aktivt mot diskriminering i alla former. Anna-Karin Brikell på DO är intervjuad i Borås Tidning den 12 juni och säger där att trots att Högskolan i Borås fått göra en komplettering, vilket det bara var en av högskolorna som inte behövde göra, är Högskolan i Borås en av de högskolor som kommit längst i arbetet med diskriminering.

Linda Borglund, samordnare för lika villkor på Högskolan i Borås: 

Hur kommer det sig att det gått så bra för Högskolan i Borås i granskningen?

Vi har tydliga, uppdaterade och aktuella styrdokument. Vi följer även upp arbetet årligen. Det är en stor del av vår framgång tror jag. Dessutom lade vi ner tid på att skriva ett utförligt svar där vi visade att Högskolan i Borås bedriver ett systematiskt arbete för likabehandling av studenter.

Hur har det strategiska arbetet med de här frågorna gått till?

2012 samlades allt arbete med likabehandling, jämställdhet och tillgänglighet under begreppet lika villkor. Efter det har vi arbetat mycket med att få till ett systematiskt arbete med lika villkor. Bland annat har vi i år, för första gången, lokala handlingsplaner på varje institution och enhet. Det gör att likabehandling och lika villkorsfrågor knyts närmre den dagliga verksamheten. Genom att ha lokala handlingsplaner kan arbetet konkretiseras och anpassas till olika förutsättningar. Dessutom blir det en del i verksamhetsplaneringen.

Hur undersöker ni vad studenterna tycker i de här frågorna?

Högskolan genomför varje år en studentundersökning, Studentbarometern, där det finns frågor om diskriminering och trakasserier. (Detta skrev vi om vid det första tillfället, vi skickade dock inte in rapporten och det var det enda fick vi komplettera med.) Vi samarbetar dessutom med Studentkåren i arbetet med att ta fram policy och handlingsplaner. Studentkåren har två representanter i Arbetsgruppen för lika villkor och det gör att vi fångar upp aktuella frågor från studenterna. Dessutom är även Studentombudsmannen, Anita Lindahl, med i det arbetet. Institutionerna har bland annat kursutvärderingarna som ett instrument för att fånga studenters åsikter.

Några konkreta exempel på hur högskolan jobbar med de här frågorna:

  • Högskolan har riktlinjer för Rättsäker examination där lika villkor behandlas i ett särskilt avsnitt. Flera institutioner har anonyma salstentamina för att säkerhetsställa att studenter behandlas lika.
  • Studentservice på högskolan arbetar med att ge olika former av stöd till studenter och där ingår till exempel Studenthälsan, svenska som andraspråkstöd och dyslexipedagog. Vidare arbetar Studentombudsmannen och Samordnare för studenter med funktionsnedsättning med att bevaka studenters rättigheter.
  • I introduktionsdagarna som genomförs för all nyanställd personal ingår ett tillfälle där lika villkorsarbetet beskrivs tillsammans med arbetet för hållbar utveckling och där riktlinjerna kring likabehandling av studenter ingår. Även i den högskolepedagogiska grundkursen, vilken är obligatorisk för alla nyanställda lärare, ingår lika villkor inklusive likabehandling av studenter som ett moment och som ett kursmål i kursen.

Handlingsplaner för jämställda löner

Tidningen Publikt har granskat femton myndigheter när det gäller handlingsplaner för jämställda löner och Högskolan i Borås är en av fyra myndigheter som helt uppfyller lagens krav.
Läs artikeln i Publikt.

Text: Anne Liljenbäck och Ida Borenstein