Högskolans verksamhetsplan för 2014-2016 beslutad

De åtta punkter som styrelsen lyfter fram som särskilt viktiga för högskolans verksamhet 2014-2016 är:

1. Verksamhetsförlagda- eller professionsanknutna moment i samtliga utbildningar

För att ytterligare förstärka Högskolan i Borås utveckling ska programutbildningarna präglas av ett nära samarbete med professionerna, som genom praktikplatser.

2. Fortsatt utveckling av pedagogik/didaktik

Det är centralt att Högskolan i Borås använder en pedagogik/didaktik som stödjer Vetenskap för profession och sätter studentens lärande i centrum.

– Det är viktigt att vi hittar nya kvalitativa sätt att sprida kunskap. Högskolan utbildar även praktiskt verksamma vilket ställer andra krav på utbildningen än den som riktar sig mot studenter som kommer direkt från gymnasieskolan, poängterar Björn Brorström.

3. Utveckla samarbetet med privata och offentliga aktörer

För att öka Högskolan i Borås forskningsverksamhet och möta samhällets framtida utmaningar är det viktigt med ett väl utvecklat kontinuerligt samarbete med privata och offentliga aktörer. Ett väl utvecklat samarbete bidrar även till en positiv utveckling av Science Park i Borås. Som ett led i utvecklingen av Vetenskap för profession ska Högskolan i Borås fortsätta utveckla uppdragsutbildningen.

4. Ökad volym externt finansierad forskning

För att nå sina mål måste Högskolan i Borås öka andelen externt finanserad forskning. Särskilt bör större projekt finansierade av exempelvis EU genom Horizon 2020, Vetenskapsrådet, Vinnova, Mistra, Energimyndigheten och KK-stiftelsen prioriteras.

5. Öka internationella samarbeten inom högskolans prioriterade områden

I syfte att ytterligare stärka kvaliteten inom Högskolan i Borås utbildning och forskning är det viktigt att utöka de internationella samarbetena. Detta är även en viktig och bidragande faktor för att öka forskningsverksamheten.

6. Kompetensförsörjning

En grundläggande förutsättning för att Högskolan i Borås ska kunna öka forskningsverksamheten och bedriva utbildning av mycket hög kvalitet är förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Detta är även viktigt för att stärka Högskolan i Borås som ett attraktivt lärosäte.

7. Skapa bättre förutsättningar för den forskande läraren

För att säkerställa och utveckla kvaliteten i utbildning och forskning är det viktigt att Högskolan i Borås uppmuntrar den forskande läraren och utvecklar arbetsformer som möjliggör en positiv utveckling inom såväl utbildning som forskning.

8. Fortsatt utveckling mot gemensamma processer och arbetssätt

En förutsättning för fortsatt hög kvalitet i utbildning och forskning är välutvecklade och effektiva gemensamma processer och arbetssätt inom all högskolans verksamhet.

Sommarlunch och rektors tal

Samma dag som styrelsemötet gick av stapeln var det även dags för den traditionsenliga sommarlunchen för högskolans anställda. Med ett nytt rekord på nästan 300 personer anmälda inleddes lunchen med tal och underhållning i Folkan. Rektor Björn Brorström talade om högskolans år och kommande utmaningar med målbilder, visioner och den organisationsutveckling som startats. Borås vokalensemble stod för underhållningen och sjöng sommarsånger.