Satsning på nyttiggörande av forskning

Projektet NYFORSK (Nyttiggörande av forskningsresultat) är högskolans del i det större projektet IR-Boost som just nu pågår vid flera västsvenska lärosäten som ingår i Innovationskontor Väst.
– Projektet har som utgångspunkt att arbeta med nyttiggörande, vilket skapar nya möjligheter och stärker forskningen vid högskolan. På Högskolan i Borås arbetar vi självklart redan med nyttiggörande, men vi kan göra mer och göra det mer effektivt, berättar Jonas Rimbäck, samverkanssamordnare och innovationsrådgivare vid högskolan och just nu projektledare för NYFORSK.

– Nyttiggörande av forskning handlar om att se till att vår forskning kommer till nytta på ett eller annat sätt i samhället. Vi har varit noga med att poängtera att vi ser på hela spannet av nyttiggörandet i vårt arbete, där studenter som tar del av forskningsanknutna utbildningar är det kanske största nyttiggörandet av forskningen. Andra delar handlar t.ex. om publicering, forskningssamverkan och möjligheter till nya innovationer i samhället i form av produkter och tjänster.   

Projektägare för NYFORSK vid Högskolan i Borås är utvecklingsdirektör Staffan Lööf.
– Samarbetet med såväl Innovationskontor Väst och Inkubatorn i Borås bidrar till att leva upp till högskolans mål att vara en drivande kraft i det regionala innovationssystemet.

Fakta
Högskolan i Borås är ett av åtta lärosäten i Västsverige som ingår i Innovationskontor Väst vid Chalmers i Göteborg. Innovationskontoren är en nationell satsning i Sverige och initierades av regeringen 2008 i FoU-propositionen som ett sätt att stärka svenska lärosätens nyttiggörande av forskning.

Våren 2013 har ett nytt projekt kallat IR-Boost dragit igång vid samtliga lärosäten som ingår i Innovationskontor Väst i syfte att utveckla och stärka lärosätenas innovationsstöd. Alla deltagande lärosäten har haft möjlighet att skapa sin egen version. I Borås är detta projektet NYFORSK (Nyttiggörande av forskningsresultat) med HB Innovation som styrgrupp. Projektet löper fram till sista februari 2014.

Innovationsinspiratörer på institutionerna

Under projekttiden finns det en innovationsinspiratör/koordinator på varje institution på högskolan. De arbetar på tio procent med att vara ambassadörer för projektet på sina institutioner, de ska inspirera forskare till olika former av nyttiggörande. Till sin hjälp har de bland annat olika verktyg som utvecklats av Innovationskontor Väst, exempelvis inom inventering av intellektuella tillgångar och verifiering.

– De utsedda inspiratörerna är en grundläggande del i projektet och vi har haft bra inledande möten och diskussioner. Högskolan gör detta projekt tillsammans med Inkubatorn i Borås, och framförallt Markus Bredberg som är affärsutvecklare där. Vi kompletterar varandra bra och har ett gott samarbete. Nu handlar det om att ta hand om alla idéer som kommer fram, och där får vi även stöd från Innovationskontor Väst som ligger bakom projektet IR-Boost, poängterar Jonas Rimbäck.

Nyttiggörandeprojekt och utlysningar

NYFORSK består av två delar där den första delen ”Scanning Research” är i full gång.
– Innovationsinspiratörerna har börjat med att, tillsammans med oss i projektledningen, se över vilka möjligheter som finns inom forskningen på den egna institutionen. I första steget undersöks om det finns några intressanta saker att plocka upp, och i andra steget, som man kan söka finansiering för att få hjälp att genomföra, ska man se över vad det kan komma till nytta för, hur det går att använda.

– Projekten är dock bara en del av arbetet, själva processen att öka medvetenheten kring nyttiggörande är kanske det mest centrala. Vi arbetar också med att uppmärksamma forskare på nya utlysningar från finansiärer med koppling till innovation, framför allt då från VINNOVA, säger Jonas Rimbäck.

I arbetet med NYFORSK ingår också ”Researchers Program” – en utbildningsinsats till hösten där målet är innovationsstimulerande aktiviteter.

De utsedda innovationsinspiratörerna på varje institution är:

  • Lars Sandman (VHB)
  • Fernando Seoane Martinez (IH)
  • Catarina Player Koro (PED)
  • Nils-Krister Persson (THS)
  • Nasrine Olson (BHS)
  • Anders Hultén (HIT)