Skolutveckling står tillbaka för ekonomisk styrning

Lena Tyrén har i sin avhandling studerat hur en grupp lärare i ett skolutvecklingsprojekt gick tillväga för att undersöka möjligheterna att förändra sex- till nioåringars skriv- och läslärande genom att använda datorn som ett komplement till övriga undervisningsmetoder. Projektet sammanföll med omstruktureringar och förändringar i skolan. Detta fick till följd att Lena Tyrén också analyserade hur politisk och ekonomisk styrning kan inverka på ett pågående utvecklingsprojekt.

Försämrad situation

Under utvecklingsprojektets inledande läsår arbetade lärarna gemensamt med att utveckla och förändra undervisningen. I intervjuer med lärarna lyfts speciellt vikten av kvällsmöten och samtalstid som centrala. Studien visar att eleverna motiverades att utveckla och bearbeta sina texter när de skrev på datorn. Texterna fick ett kvalitativt bättre innehåll och blev längre än vad lärarna var vana vid från tidigare elevers handskriva texter. Men när betydande förändringar i skolans organisation på grund av ekonomiska besparingar skedde förändrades det pågående utvecklingsprojektet. Den försämrade ekonomiska situationen på skolan påverkade arbetsvillkoren i form av uppsägningar och möjligheten att bedriva skolutveckling som var planerat. 

Fara på sikt

– Ökad ekonomisk styrning kan vara en fara på lång sikt för effektiv skolutveckling. Kontinuitet inom lärarlag är viktig för att utvecklingsprojekt ska generera förändring och långsiktig förbättring i praktiken. Ekonomin som styrande faktor innebär att det blir problematiskt att driva skolutveckling som lärare och skolledning önskar. I den skolkultur vi har idag, med bland annat stark konkurrens mellan skolor och en ständig reformering av skolan, blir det svårt att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete, säger Lena Tyrén.

När lärare byttes ut avstannade processen i studiens utvecklingsprojekt.

– Men min avhandling visar också att oavsett svåra förhållanden kommer lärare att fortsätta att utveckla innovativa och kreativa undervisningsmetoder. Lärarna fortsätter med det de tror på och det som gynnar elevernas lärande, fast i helt nya konstellationer och med annan teknik inom ramen för skriv- och läslärandet, säger Lena Tyrén.

Läs mer

Läs avhandlingen
Läs Lena Tyréns debattartikel i GP

Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, Göteborgs universitet.

För mer information:

Lena Tyrén, telefon: 0706-30 45 70, e-post: lena.tyren@hb.se, Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås.

Disputation:

Lena Tyrén lägger fram sin avhandling ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna att genomföra det som vi vill” – en studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
Disputationen äger rum fredagen den 14 juni klockan 13:15 i sal C203 vid Högskolan i Borås.

Text: Torsten Arpi, Göteborgs universitet