Fysiskt aktiva äldre ger stora vinster

Det händer för lite kring de äldre och deras fysiska aktivitet, menar Kerstin Frändin. Personal inom äldreomsorg och på sjukhem, politiker och beslutsfattare, de äldre själva och anhöriga – alla behöver få mer kunskap om hur viktigt det är att äldre är så aktiva de kan, var och en utifrån sina egna förutsättningar.

– Forskningen har visat detta länge, men implementeringen tar alltför lång tid. Det finns till exempel personer på äldreboenden som tas upp ur sängen med taklift fast de kan gå med rollator! Det är viktigt att skona personalens ryggar, men man tycks glömma att fråga den boende om han klarar att stå på benen och kan resa sig upp själv. Det blir slentrian.

– En äldre människa som inte får chans att använda sina förmågor förlorar dem mycket snabbt, något som inte bara leder till onödigt lidande utan också ökad vårdtyngd, säger hon.

Kerstin Frändin är docent i sjukgymnastik vid Karolinska institutet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd. 1995 disputerade hon med sin avhandling om fysisk aktivitet och äldre och sedan dess har hon varit något av en ambassadör i ämnet.

Temadagen som arrangerades i  FoU Sjuhärad Välfärds regi lockade över 100 deltagare, både allmänhet och olika personalgrupper.

Förutom  Kerstin Frändins egen föreläsning om funktion på äldre dar höll tre inbjudna gäster angelägna föreläsningar för ökad kunskap: Magnus Lindwall, docent vid Göteborgs universitet, pratade om att fysisk aktivitet kan främja den psykiska hälsan hos äldre. Emmy Nilsson, utredare från Folkhälsoinstitutet, berättade hur man kan skapa mötesplatser för äldre som främjar hälsan och Lars Hagberg, doktor i folkhälsovetenskap och hälsoekonom vid Örebro läns landsting, presenterade forskningsresultat som visar att det ger samhällsekonomiska vinster att satsa på fysisk aktivitet för äldre. 

Ett nytt sätt att tänka

Kerstin Frändin beklagar att inga politiker kommit till temadagen. Att tidsbrist och knappa resurser inom omsorg och boenden är en av orsakerna till aktivitetsbristen för de äldre råder inget tvivel om, men fysisk aktivitet för de äldre handlar också om att prioritera poängterar hon, och framför allt, det gäller att förändra sättet att tänka.

Politiker och andra beslutsfattare, till exempel chefer på verksamhetsnivå, bör tänka mer långsiktigt och inse att mer aktiva äldre faktiskt är en såväl hälsomässig som ekonomisk vinst – som i det långa loppet leder till besparingar.

– Bland annat kan all personal tänka på att stimulera de äldre att använda sina resurser så mycket som möjligt. Personalen ska aldrig hjälpa folk med sånt som de kan klara själva, bara för att det går fortare att till exempel klä på någon en skjorta. Alla förlorar på det, på lång sikt, för då blir personen snart helt passiv och kräver ännu mer vård, säger Kerstin Frändin.

Hon tycker också att sjukgymnasters och arbetsterapeuters bedömning bör tas tillvara i större utsträckning, för planering av lämplig träning och aktiviteter för äldre.

– Ju äldre människor blir desto mer olika blir de. I samhället ska det finnas aktiviteter för alla, från de friska till de multisjuka. Alla äldre kan vara fysiskt aktiva på sin egen nivå, menar Kerstin Frändin och tillägger:

– Det är aldrig för sent att börja träna! En grupp som är extra viktig att nå är sköra äldre som ännu inte har behov av hemtjänst, men som är inaktiva och till exempel riskerar att falla och bryta sig. Där kan anpassad aktivitet och träning leda till både förbättrad funktion och ökad livskvalitet.

Fotnot: En fördjupande artikel om konferensdagen presenteras i FoU Sjuhärad Välfärds nyhetsbrev senare i vår.

Text och bild: Pia Mattzon